Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


126. löggjafarþing 2000–2001.
Þskj. 396  —  1. mál.
Breytingartillögurvið frv. til fjárlaga fyrir árið 2001.

Frá Jóni Bjarnasyni, Árna Steinari Jóhannssyni, Kolbrúnu Halldórsdóttur,


Steingrími J. Sigfússyni, Þuríði Backman og Ögmundi Jónassyni.Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

Breytingar á sundurliðun 2:
    1.     Við 02-269 Háskóla- og vísindastofnanir,
              viðhalds og stofnkostnaður

         6.21 Stofnkostnaður          263,0     150,0     413,0
    2.     Við 02-299 Háskóla- og rannsóknastarfsemi
         1.91 Háskólar, óskipt          52,5     150,0     202,5
    3.     Við 02-319 Framhaldsskólar, almennt
         1.90 Framhaldsskólar, óskipt          293,0     300,0     593,0
    4.     Við 02-884 Jöfnun á námskostnaði
         1.01    Jöfnun á námskostnaði          403,9     52,0     455,9
    5.     Við 02-969 Menningarstofnanir, viðhald og
              stofnkostnaður
         6.21     Endurbótasjóður menningarstofnana          380,0     50,0     430,0
    6.     Við 02-971 Ríkisútvarpið
         1.15    Textun frétta fyrir heyrnarskerta          0,0     10,0     10,0
    7.     Við 02-979 Húsafriðunarsjóður
         6.10    Húsafriðunarsjóður          25,5     50,0     75,5
    8.     Við 03-101 Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa
         
1.02    Varnarmálaskrifstofa          62,0     -52,0     10,0
    9.     Við 03-311 Fastanefnd Íslands hjá Norður-Atlants-
              hafsbandalaginu

         1.01    Fastanefnd Íslands hjá Norður-Atlantshafsbanda-
                   laginu          63,0     -40,0     23,0
    10.     Við 03-390 Þróunarsamvinnustofnun Íslands
         1.01    Þróunarsamvinnustofnun Íslands          376,5     100,0     476,5
    11.     Við 03-391 Þróunarmál og alþjóðleg hjálpar-
              starfsemi

         1.30    Mannúðarmál og neyðaraðstoð          17,0     10,0     27,0
    12.     Við 07-205 Leiguíbúðir
         6.22    Átak í byggingu félagslegs leiguhúsnæðis          0,0     800,0     800,0

Prentað upp.

    13.     Við 07-700 Málefni fatlaðra
         1.21    Vistun geðfatlaðra barna og ungmenna          0,0     50,0     50,0
    14.     Við 07-795 Framkvæmdasjóður fatlaðra
         6.01 Framkvæmdasjóður fatlaðra          235,0     372,0     607,0
    15.     Við 08-399 Heilbrigðismál, ýmis starfsemi
         1.85    Efling félagslegs forvarnastarfs, langtímaverkefni     0,0     100,0     100,0
    16.     Við 10-190 Ýmis verkefni
         1.52 Bætt fjarskipti og aukin flutningsgeta grunnnetsins     0,0     300,0     300,0
    17.     Við 10-651 Ferðamálaráð
         1.21 Fjölsóttir ferðamannastaðir          47,6     100,0     147,6
    18.     Við 11-399 Ýmis orkumál
         1.16 Styrking dreifikerfis í sveitum          138,0     100,0     238,0
    19.     Við 12-101 Viðskiptaráðuneyti, aðalskrifstofa
         1.01 Yfirstjórn          102,8     -6,0     96,8
    20.     Við 12-190 Ýmis verkefni
         1.90    Ýmis viðskipta- og bankamál          20,4     -9,0     11,4
    21.     Við 14-190 Ýmis verkefni
         1.70 Samningur um líffræðilega fjölbreytni          0,0     20,0     20,0
    22.     Við 14-205 Náttúruvernd ríkisins
         a.    1.01 Yfirstjórn          67,0     11,0     78,0
         b.    1.10 Þjóðgarðar og friðlýst svæði          51,9     25,0     76,9
         c.    5.01 Þjóðgarðar og friðlýst svæði          25,0     100,0     125,0
         d.    Sértekjur          -24,9     10,0     -14,9
    23.     Við 14-221 Hollustuvernd ríkisins
         1.01 Hollustuvernd ríkisins          228,8     50,0     278,8
    24.     Við 14-301 Skipulagsstofnun
         1.01 Skipulagsstofnun          114,5     10,0     124,5
    25.     Við 14-310 Landmælingar Íslands
         Sértekjur          -48,1     15,0     -33,1
    26.     Við 14-401 Náttúrufræðistofnun Íslands
         1.01 Yfirstjórn          45,4     25,0     70,4

Greinargerð.


    Til skýringar við 3. tölul. Í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að af þeirri fjárhæð sem áætluð er á viðfangsefninu 1.90 Framhaldsskólar, almennt, sé gert ráð fyrir 35 m.kr. vegna fyrirhugaðra samninga við einkaskóla. Lagt er til að sú fjárveiting falli niður en í stað hennar verði 35 m.kr. varið til að styrkja framhaldsskólanám í fámennum skólum í dreifbýli.