Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


126. löggjafarþing 2000–2001.
Þskj. 397  —  1. mál.
Breytingartillögurvið frv. til fjárlaga fyrir árið 2001.

Frá 1. minni hluta fjárlaganefndar (EMS, ÖS, GE).Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

Breytingar á sundurliðun 1:
    
1.    Við I Skatttekjur
              a. 1.1.1.1 Tekjuskattur einstaklinga og staðgreiðsla          43.850,0     3.350,0      47.200,0
              b. 1.5.1.1 Tekjuskattur, lögaðilar          12.440,0     250,0      12.690,0
              c. 5.1.1.1 Virðisaukaskattur          80.230,0     350,0     80.580,0
              d. 5.1.2.1.15 Vörugjald af innfluttum ökutækjum          5.150,0     150,0     5.300,0
Breytingar á sundurliðun 2:
    2.     Við 02-269 Háskóla- og vísindastofnanir, viðhald
            og stofnkostnaður

        6.21 Stofnkostnaður          263,0     200,0     463,0
    3.     Við 02-299 Háskóla- og rannsóknastarfsemi
         1.21 Fjarkennsla á háskólastigi          0,0     100,0     100,0
    4.     Við 02-319 Framhaldsskólar, almennt
         a.    1.24 Lagfæringar á reiknilíkani framhaldsskóla og
            aukin fjarkennsla          0,0     200,0     200,0
         b.    1.29 Nýbúafræðsla          0,0     100,0     100,0
        c.    1.31 Upplýsingatækni við framhaldsskólana          0,0     200,0     200,0
    5.     Við 02-451 Símenntun og fjarvinnsluverkefni
         1.11 Símenntun og fjarvinnsluverkefni          63,3     63,3     126,6
    6.     Við 02-982 Listir, framlög
        a.    1.22 Starfsemi áhugaleikfélaga          17,2     20,0     37,2
         b.    1.24 Starfsemi atvinnuleikhópa          25,0     20,0     45,0
         c.    1.83 Menningarhátíð landsbyggðarinnar          5,0     10,0     15,0
    7.     Við 05-202 Hafrannsóknastofnunin
         Sértekjur          -186,6     -600,0     -786,6
    8.     Við 05-203 Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins
         Sértekjur          -161,9     -20,0     -181,9
    9.     Við 05-204 Fiskistofa
         Sértekjur          -12,7     -130,0     -142,7
    10.     Við 07-700 Málefni fatlaðra
        1.82 Fjarkennsla fatlaðra, tækjabúnaður og þróunar-
         starf                   0,0     50,0     50,0
    11.     Við 07-795 Framkvæmdasjóður fatlaðra
        6.01 Framkvæmdasjóður fatlaðra          235,0     397,0     632,0     
    12.     Við 07-984 Atvinnuleysistryggingasjóður
        1.45 Starfsmenntasjóður          60,0     40,0     100,0
    13.     Við 07-999 Félagsmál, ýmis starfsemi
        1.32 Hvíldarheimili fyrir geðveik börn          0,0     25,0     25,0
    14.     Við 08-204 Lífeyristryggingar
        a.    1.26 Afkomutrygging lífeyrisþega, 1. áfangi          0,0     2.000,0     2.000,0
         b.    1.27 Afnám tekjutengingar tekjutryggingar elli-
             og örorkulífeyrisþega við tekjur maka          0,0     300,0     300,0
    15.     Við 08-373 Landspítali, háskólasjúkrahús
         1.01 Landspítali, háskólasjúkrahús          19.205,7     50,0     19.255,7
         Greitt úr ríkissjóði          18.110,0     50,0     18.160,0
    16.     Við 08-399 Heilbrigðismál, ýmis starfsemi
        1.52    Fíkniefnavarnir          0,0     100,0     100,0
    17.     Við 09-250 Innheimtukostnaður
         1.21 Hert skatteftirlit          0,0     50,0     50,0
    18.     Við 09-811 Barnabætur
         1.11 Barnabætur          4.230,0     1.285,0     5.515,0
    19.     Við 09-981 Ýmsar fasteignir ríkissjóðs
        
6.05 Stjórnarráðsbyggingar          208,0     -190,0     18,0
    20.     Við 11-299 Iðja og iðnaður, framlög
        1.49    Frumkvöðlar á landsbyggðinni          0,0     25,0     25,0
Breytingar á sundurliðun 4:
    21.     Við 47-205 Íbúðalánasjóður, leiguíbúðir
         Fjármagnsgjöld          430,0     200,0     630,0
    22.     Við 7. gr. Nýir liðir:
         8.16    Að lækka önnur gjöld ráðuneyta um 860 m.kr.
         8.17    Að fela ráðuneytum að skera niður ferða- og risnukostnað um 450 m.kr.
         8.18    Að innheimta 2.700 kr. gjald á hverja þorskígildislest af úthlutuðu aflamarki, sbr. 6. gr. laga um Þróunarsjóð sjávarútvegsins, og ráðstafa 750 m.kr. sem þannig innheimtast: til Hafrannsóknastofnunarinnar 600 m.kr., til Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins 20 m.kr. og til Fiskistofu 130 m.kr.