Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


126. löggjafarþing 2000–2001.
Þskj. 482  —  1. mál.
Breytingartillögurvið frv. til fjárlaga fyrir árið 2001.

Frá 1. minni hluta fjárlaganefndar (EMS, ÖS, GE).Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

Breytingar á sundurliðun 1:
    
1.    Við I Skatttekjur
              a. 1.1.1.1 Tekjuskattur einstaklinga og staðgreiðsla          43.850,0     3.350,0      47.200,0
              b. 1.5.1.1 Tekjuskattur, lögaðilar          12.440,0     250,0      12.690,0
              c. 5.1.1.1 Virðisaukaskattur          80.230,0     350,0     80.580,0
              d. 5.1.2.1.15 Vörugjald af innfluttum ökutækjum          5.150,0     150,0     5.300,0
Breytingar á sundurliðun 2:
    2.     Við 02-441 Fullorðinsfræðsla fatlaðra
        1.01 Kennsla          97,2     25,0     122,2
    3.     Við 02-451 Símenntun og fjarvinnsluverkefni
        
a.    Heiti fjárlagaliðarins verði: Símenntun og
              fjarkennsla

         b.    1.11 Símenntun og fjarvinnsluverkefni. Liðurinn
            orðist svo: Símenntun og fjarkennsla
    4.     Við 02-725 Námsgagnastofnun
         1.01 Námsgagnastofnun          399,9     100,0     499,9
    5.     Við 05-202 Hafrannsóknastofnunin
         a. 1.42    Þorskeldisrannsóknir          0,0     25,0     25,0
         b. Sértekjur          -186,6     -600,0     -786,6
    6.     Við 05-203 Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins
         Sértekjur          -161,9     -20,0     -181,9
    7.     Við 05-204 Fiskistofa
         Sértekjur          -12,7     -130,0     -142,7
    8.     Við 06-190 Ýmis verkefni
        1.54 Átak í umferðaröryggismálum          0,0     100,0     100,0
    9.     Við 07-205 Leiguíbúðir
         
6.21 Leiguíbúðir          50,0     625,0     675,0
    10.     Við 07-700 Málefni fatlaðra
        1.90 Ýmis verkefni          111,9     200,0     311,9
    11.     Við 07-999 Félagsmál, ýmis starfsemi
        1.70 Þjónusta við langveik börn          0,0     300,0     300,0
    12.     Við 08-373 Landspítali, háskólasjúkrahús
         1.01 Landspítali, háskólasjúkrahús          19.309,1     50,0     19.359,1
         Greitt úr ríkissjóði          18.213,4     50,0     18.263,4
    13.     Við 09-250 Innheimtukostnaður
         1.21 Hert skatteftirlit          0,0     50,0     50,0
    14.     Við 09-811 Barnabætur
         1.11 Barnabætur          4.430,0     1.285,0     5.715,0
    15.     Við 09-981 Ýmsar fasteignir ríkissjóðs
        
6.05 Stjórnarráðsbyggingar          208,0     -190,0     18,0
    16.     Við 09-989 Launa- og verðlagsmál
        1.90 Launa og verðlagsmál          1.150,0     450,0     1.600,0
    17.     Við 11-399 Ýmis orkumál
        
1.24 Niðurgreiðsla á húshitun          0,0     160,0     160,0
    18.     Við 7. gr. Nýir liðir:
         8.16    Að lækka önnur gjöld ráðuneyta um 860 m.kr.
         8.17    Að fela ráðuneytum að skera niður ferða- og risnukostnað um 450 m.kr.
         8.18    Að innheimta 2.700 kr. gjald á hverja þorskígildislest af úthlutuðu aflamarki, sbr. 6. gr. laga um Þróunarsjóð sjávarútvegsins, og ráðstafa 750 m.kr. sem þannig innheimtast: til Hafrannsóknastofnunarinnar 600 m.kr., til Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins 20 m.kr. og til Fiskistofu 130 m.kr.
         8.19    Að lækka sérfræðikostnað hjá A-hluta stofnunum um 500 m.kr.
         8.20    Að veita fé til reksturs sambýla sem Hússjóður Öryrkjabandalagsins kemur á fót árið 2001, sbr. viljayfirlýsingu félagsmálaráðuneytisins og Hússjóðs Öryrkjabandalagsins frá 2. des. 2000.