Ferill 201. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.


126. löggjafarþing 2000–2001.
Þskj. 951  —  201. mál.
Nefndarálit


um frv. til l. um breyt. á l. nr. 80/1938, um stéttarfélög og vinnudeilur, með síðari breytingum.

Frá félagsmálanefnd.


    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Elínu Blöndal frá félagsmálaráðuneyti og Viðar Má Matthíasson frá réttarfarsnefnd.
    Þá hafa nefndinni borist umsagnir frá Samtökum atvinnulífsins, Mannréttindaskrifstofu Íslands, laganefnd LMFÍ, Félagi íslenskra atvinnuflugmanna, Verslunarráði Íslands, Stéttarfélagi íslenskra félagsráðgjafa, Starfsmannafélagi Seltjarnarness, Vélstjórafélagi Íslands, fjármálaráðuneyti, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja, Félagi fréttamanna, stéttarfélaginu Vökli, Landssambandi slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna, Íslenska álfélaginu, Íbúðalánasjóði, samninganefnd bankanna, Samiðn, Stéttarfélagi verkfræðinga, Félagi bókagerðarmanna, Þjóðhagsstofnun, Læknafélagi Íslands, Verkalýðsfélagi Húsavíkur, Farmanna- og fiskimannasambandi Íslands og Alþýðusambandi Íslands.
    Frumvarpið er einkum lagt fram með hliðsjón af ákvæði 1. tölul. 2. gr. í 7. samningsviðauka við mannréttindasáttmála Evrópu sem hefur lagagildi hér á landi, sbr. 1. gr. laga nr. 62/1994, og samkvæmt áliti réttarfarsnefndar og refsiréttarnefndar. Í ákvæðinu greinir að sérhver sem dómstóll finnur sekan um afbrot eigi rétt á að láta æðri dóm endurskoða sakfellinguna eða refsinguna. Það þykir því rétt að lögum um stéttarfélög og vinnudeilur verði breytt með þeim hætti að heimilt verði að kæra sektarákvarðanir Félagsdóms til Hæstaréttar. Þá er í frumvarpinu að finna lagfæringar á texta laganna.
    Félagsmálanefnd leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.
    Ólafur Örn Haraldsson og Drífa Hjartardóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins.

Alþingi, 20. mars 2001.


Arnbjörg Sveinsdóttir,

form., frsm.

Kristján Pálsson.

Jónína Bjartmarz.


Pétur H. Blöndal.

Guðrún Ögmundsdóttir.

Ásta R. Jóhannesdóttir.


Steingrímur J. Sigfússon.