Ferill 413. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.


126. löggjafarþing 2000–2001.
Þskj. 1230  —  413. mál.
Nefndarálitum frv. til l. um breyt. á l. nr. 122/2000, um Ríkisútvarpið.

Frá menntamálanefnd.    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Markús Örn Antonsson og Guðmund Gylfa Guðmundsson frá Ríkisútvarpinu. Þá hefur nefndinni borist umsögn um málið frá Ríkisútvarpinu.
    Markmið frumvarpsins er að leggja niður Framkvæmdasjóð Ríkisútvarpsins sem stofnaður var með breytingu á útvarpslögum árið 1970. Var þá kveðið á um að 5% af heildartekjum stofnunarinnar skyldu renna í sjóðinn. Hlutfallið var hækkað í 10% með breytingu á útvarpslögum árið 1979.
    Í athugasemdum við frumvarpið kemur fram að þau markmið sem stefnt var að með stofnun sjóðsins hafi verið að tryggja viðunandi húsnæði, tækjakost og dreifikerfi fyrir starfsemi Ríkisútvarpsins. Þessum markmiðum hafi verið náð.
    Nefndin vekur hins vegar athygli á að í máli fulltrúa Ríkisútvarpsins og umsögn stofnunarinnar kom fram að enn er ólokið uppbyggingu dreifikerfis fyrir útvarp og sjónvarp sums staðar á landsbyggðinni. Leggur nefndin áherslu á að þeirri uppbyggingu verði lokið þrátt fyrir að Framkvæmdasjóður Ríkisútvarpsins verði lagður niður í núverandi mynd.
    Tómas Ingi Olrich var fjarverandi við afgreiðslu málsins.
    Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 8. maí 2001.Sigríður A. Þórðardóttir,


form., frsm.


Sigríður Jóhannesdóttir.


Ólafur Örn Haraldsson.Einar Már Sigurðarson.


Árni Johnsen.


Kolbrún Halldórsdóttir.Þorgerður K. Gunnarsdóttir.


Kristinn H. Gunnarsson.