Ferill 389. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.


126. löggjafarþing 2000–2001.
Þskj. 1272  —  389. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. um lax- og silungsveiði nr. 76/1970, með síðari breytingum.

Frá meiri hluta landbúnaðarnefndar (HjálmJ, DrH, JBjart, GuðjG, EOK, KHG).     1.      Við 1. gr. Greinin orðist svo:
                  Eftirfarandi breytingar verða á 1. gr. laganna:
                  a.      Við bætast eftirfarandi orðskýringar í réttri stafrófsröð:
                     Erfðablöndun: Æxlun fiska milli stofna. Afkvæmi þeirra verða þá blönduð að erfðum. Til dæmis æxlun fisks sem sloppið hefur úr eldi með náttúrulegum, villtum laxi.
                     Heilsárseldi: Hefðbundið laxeldi í sjókvíum frá 50 gramma göngustærð upp í markaðsstærð.
                     Kynbætur: Markvisst val með tilliti til ákveðinna arfgengra eiginleika. Slíkir eiginleikar geta verið mikill vaxtarhraði eða síðkynþroski. Til undaneldis eru valdir fiskar sem sýna ákjósanlega eiginleika umfram aðra fiska í stofninum. Slíku vali er viðhaldið og það aukið með vali í hverri kynslóð.
                     Skiptieldi: Eldi á laxi í strandeldi upp í 500–1.000 grömm og framhaldseldi í sjókvíum upp í markaðsstærð.
                     Villtur fiskstofn: Hópur fiska sömu tegundar sem hrygnir á sama stað og á sama tíma en hrygnir ekki í neinum mæli með öðrum slíkum hópum.
                        Örmerkingar: Merkingar á laxi með örsmáum málmflísum í trjónuna.
                  b.      Orðskýringin „Villtur laxastofn“ orðast svo:
                     Villtur laxastofn: Hópur laxa sem hrygnir á sama stað og á sama tíma en hrygnir ekki í neinum mæli með öðrum slíkum hópum.
     2.      Við 3. gr.
                  a.      1. efnismgr. orðist svo:
                     1. Til fiskeldis og hafbeitar þarf rekstrarleyfi veiðimálastjóra að fenginni umsögn dýralæknis fisksjúkdóma, fisksjúkdómanefndar og veiðimálanefndar. Veiðimálastjóri skal einnig leita umsagnar Veiðimálastofnunar um hvort náttúrulegar aðstæður á fyrirhuguðu starfssvæði fiskeldis- eða hafbeitarstöðvar gefi tilefni til hættu á erfðablöndun og/eða neikvæðum vistfræðilegum áhrifum.
                  b.      Í stað orðsins „landbúnaðarráðherra“ í 2. málsl. 2. efnismgr. komi: veiðimálastjóri.
                  c.      Í stað orðsins „landbúnaðarráðherra“ í 1. og 2. málsl. 3. efnismgr. komi: veiðimálastjóri.
                  d.      Í stað orðsins „landbúnaðarráðherra“ í 1. málsl. 4. efnismgr. komi: veiðimálastjóra.


Prentað upp.
                  e.      Í stað orðsins „Landbúnaðarráðherra“ í 4. málsl. 4. efnismgr. komi: Veiðimálastjóri.
                  f.      Í stað orðsins „landbúnaðarráðherra“ í 5. málsl. 4. efnismgr. komi: veiðimálastjóri.
                  g.      Við 4. efnismgr. bætist nýr málsliður sem orðist svo: Enn fremur er óheimilt að gefa út rekstrarleyfi fyrr en starfsleyfi liggur fyrir samkvæmt lögum nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir.
                  h.      Í stað orðsins „landbúnaðarráðherra“ í 6. efnismgr. komi: veiðimálastjóri.
                  i.      8. efnismgr. falli brott.
                  j.      2. málsl. 9. efnismgr., sem verði 8. efnismgr., falli brott.
                  k.      Við bætist ný efnismálsgrein, svohljóðandi:
                     9. Veiðimálastjóri getur afturkallað rekstrarleyfi samkvæmt lögum þessum ef leyfishafi eða starfsmenn hans brjóta gegn ákvæðum laganna eða stjórnvaldsfyrirmælum sem sett eru á grundvelli þeirra, skilyrðum leyfis er ekki fullnægt, leyfishafi verður ófær um að reka fiskeldisstöð eða ef eldisfiskur sleppur ítrekað frá fiskeldisstöð. Brjóti leyfishafi gegn ákvæðum laga þessara eða hlíti ekki þeim skilyrðum sem sett eru í rekstrarleyfi skal veiðimálastjóri veita honum skriflega viðvörun og hæfilegan frest til úrbóta. Sinni leyfishafi ekki slíkri viðvörun skal afturkalla rekstrarleyfi. Sé um ásetning eða stórkostlegt gáleysi að ræða getur veiðimálastjóri afturkallað rekstrarleyfi án undanfarandi viðvörunar eða frests til úrbóta.
     3.      2. málsl. 3. efnismgr. 4. gr. falli brott.
     4.      Við 5. gr.
                  a.      Inngangsmálsgrein orðist svo:
                     Á eftir 73. gr. laganna koma fjórar nýjar greinar og breytist greinatala samkvæmt því. Hinar nýju greinar orðast svo.
                  b.      Í stað orðsins „landbúnaðarráðherra“ í 1. og 2. málsl. a-liðar (74. gr.) komi: veiðimálastjóra.
                  c.      B-liður (75. gr.) falli brott og breytist greinatala samkvæmt því.
                  d.      Eftirfarandi breytingar verði á c-lið (76. gr.):
                      1.      Við 1. efnismgr. bætist: að fenginni umsögn Veiðimálastofnunar.
                      2.      Á eftir orðunum „gefa tilefni til aukinnar hættu á erfðablöndun“ í lokamálslið 3. efnismgr. komi: og/eða neikvæðum vistfræðilegum áhrifum.
                  e.      Eftirfarandi breytingar verði á e-lið (78. gr.):
                      1.      Orðið „fiskeldisnefndar“ í 2. málsl. falli brott.
                      2.      Á eftir 2. málsl. komi þrír nýir málsliðir, svohljóðandi: Til grundvallar ákvörðun ráðherra skal taka mið af því að markmið ákvæðisins er að vernda og hlífa villtum laxfiskastofnum við erfðablöndun, fisksjúkdómum og neikvæðum vistfræðiáhrifum. Skal þá m.a. litið til staðsetningar eldisstöðva, stærðar þeirra, fjarlægðar þeirra frá veiðiám og veiðiverðmæti innan svæðisins, þ.e. fjarðar eða flóa. Jafnframt skal litið til þess hvort svæði til fiskeldis séu staðsett í farleiðum lax og silungs og hvort straumar geti leitt sleppifisk í ár.
                      3.      Lokamálsliður orðist svo: Jafnframt skal landbúnaðarráðherra ákvarða svæðaskiptingu fiskeldis samkvæmt lögum þessum meðfram strönd landsins utan netlaga og heildarframleiðslu á hverju svæði.
     5.      Við 6. gr. 1. efnismgr. orðist svo:
                  1. Landbúnaðarráðherra hefur yfirstjórn allra fiskeldis- og veiðimála samkvæmt lögum þessum.
     6.      Við 7. gr. Í stað orðsins „veiðimálastjóra“ í 1. efnismgr. komi: Veiðimálastofnunar.
     7.      Við bætist ný grein, 8. gr., er orðist svo:
                 1. mgr. 89. gr. laganna, sem verður 94. gr., orðast svo:
                  1. Í veiðimálanefnd eiga sæti sex menn. Ráðherra skipar nefndina til fjögurra ára í senn, einn án tilnefningar, tvo samkvæmt tilnefningu Landssambands fiskeldis- og hafbeitarstöðva, einn samkvæmt tilnefningu Landssambands stangaveiðifélaga og tvo samkvæmt tilnefningu Landssambands veiðifélaga. Ráðherra skipar formann nefndarinnar og skal atkvæði hans ráða úrslitum ef atkvæði falla jöfn. Nú tilnefnir einhver framangreindra aðila eigi mann í veiðimálanefnd og skipar þá ráðherra í nefndina í hans stað. Varamenn skal skipa með sama hætti.
     8.      Við bætist ný grein, 9. gr., sem orðist svo:
                  Á eftir 91. gr. laganna kemur ný grein sem verður 97. gr. og breytist greinatala samkvæmt því:
                  1. Veiðimálastjóri skal hafa eftirlit með fiskeldis- og hafbeitarstöðvum samkvæmt lögum þessum. Eftirlitið skal ná til rekstrarlegra og fiskeldislegra þátta í starfsemi stöðvanna og að skilyrði í rekstrarleyfi séu haldin. Skulu fiskeldis- og hafbeitarstöðvar færa dagbók varðandi starfsemina samkvæmt reglugerð sem landbúnaðarráðherra setur. Eftirlitsaðilum skal ætíð vera heimill aðgangur að eldisstöð og dagbók hennar. Forsvarsmönnum fiskeldis- og hafbeitarstöðva er skylt að veita veiðimálastjóra og eftirlitsaðilum hans allar þær upplýsingar og þá aðstoð sem nauðsynleg er við framkvæmd eftirlits og skoðunar.
                  2. Veiðimálastjóra er heimilt að fela aðilum sem hlotið hafa faggildingu samkvæmt lögum nr. 100/1992, um vog, mál og faggildingu, að annast framkvæmd eftirlitsins samkvæmt sérstökum samningi. Eftirlitið skal framkvæmt á vegum veiðimálastjóra og eftir þeim reglum sem hann setur.
                  3. Veiðimálastjóri skal fylgjast með starfi faggiltra eftirlitsaðila og sannreyna að þeir ræki skyldur sínar á fullnægjandi hátt, enda skulu þeir veita veiðimálastjóra upplýsingar um starfsemi og ástand fiskeldis- og hafbeitarstöðva á þann hátt sem hann ákveður. Veiðimálastjóri og faggiltir eftirlitsaðilar skulu bundnir þagnarskyldu um upplýsingar sem þeir fá við framkvæmd eftirlits.
                  4. Verði misbrestur á að faggiltir eftirlitsaðilar ræki skyldur sínar samkvæmt samningi, vanræki þeir upplýsingaskyldu sína eða gefi rangar upplýsingar getur veiðimálastjóri sagt upp samningi við þá um framkvæmd eftirlits.
                  5. Fyrir eftirlit veiðimálastjóra eða faggiltra eftirlitsaðila skulu fiskeldis- og hafbeitarstöðvar greiða árlegt eftirlitsgjald sem miðast við raunkostnað við eftirlitið samkvæmt gjaldskrá sem landbúnaðarráðherra staðfestir.
                  6. Eftirlitsgjald skal innheimt með einni greiðslu á ári eigi síðar en 1. nóvember ár hvert. Veiðimálastjóri skal annast innheimtu eftirlitsgjaldsins. Ef eftirlitsgjald er ekki greitt á eindaga reiknast hæstu lögleyfðir dráttarvextir af fjárhæð þess frá gjalddaga til greiðsludags. Eftirlitsgjald má innheimta með fjárnámi.
     9.      Við bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:
                  Fiskeldis- og hafbeitarstöðvar sem starfað hafa á grundvelli starfsleyfis samkvæmt lögum nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir, skulu sækja um rekstrarleyfi samkvæmt lögum þessum innan árs frá gildistöku.