Ferill 288. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


127. löggjafarþing 2001–2002.
Þskj. 407  —  288. mál.
Nefndarálitum frv. til l. um breyt. á l. nr. 33 5. maí 2000, um veiðieftirlitsgjald, með síðari breytingum.

Frá sjávarútvegsnefnd.    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Arndísi Á. Steinþórsdóttur frá sjávarútvegsráðuneyti og Gylfa Ástbjartsson, Árna Múla Jónasson og Auðun Ágústsson frá Fiskistofu.     
    Til að ná markmiðum fjárlaga er með frumvarpinu annars vegar lagt til að gjald fyrir leyfi til veiða í atvinnuskyni sem rennur til veiðieftirlits Fiskistofu hækki úr 15.000 kr. í 16.500 kr. og hins vegar að gjald á úthlutaðar veiðiheimildir eða landaðan afla metið til þorskígilda í tonnum, sem einnig rennur til veiðieftirlits Fiskistofu, hækki úr 424 kr. í 462 kr.
    Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.
    Kristinn H. Gunnarsson, Hjálmar Árnason og Helga Guðrún Jónasdóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins.
    Svanfríður Jónasdóttir og Jóhann Ársælsson skrifa undir álitið með fyrirvara.
    Árni Steinar Jóhannsson sat fundi nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er samþykkur áliti þessu með fyrirvara.

Alþingi, 22. nóv. 2001.Einar K. Guðfinnsson,


form., frsm.


Guðmundur Hallvarðsson.


Vilhjálmur Egilsson.Svanfríður Jónasdóttir,


með fyrirvara.

Jóhann Ársælsson,


með fyrirvara.


Guðjón A. Kristjánsson.