Ferill 128. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


127. löggjafarþing 2001–2002.
Þskj. 439  —  128. mál.
Breytingartillögurvið frv. til fjáraukalaga fyrir árið 2001.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (ÓÖH, EOK, ArnbS, ÍGP, KPál, DrH, TIO).Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

Breytingar á sundurliðun 2:
    1.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          02-971 Ríkisútvarpið
         a.     1.10 Ríkisútvarpið, afnotagjöld          0,0     365,0     365,0
         b.      Innheimt af ríkistekjum           0,0     365,0     365,0
    2.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          04-261 Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri í
              Borgarfirði

         a.     1.01 Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri í
              Borgarfirði          0,0     54,0     54,0
         b.     Greitt úr ríkissjóði          0,0     54,0     54,0
    3.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          04-271 Hólaskóli á Hólum í Hjaltadal
         a.     1.01 Hólaskóli á Hólum í Hjaltadal          0,0     44,0     44,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     44,0     44,0
    4.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          04-283 Garðyrkjuskóli ríkisins
         a.     1.01 Garðyrkjuskóli ríkisins          0,0     10,0     10,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     10,0     10,0
    5.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          04-321 Skógrækt ríkisins
         a.     1.01 Skógrækt ríkisins          0,0     40,0     40,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     40,0     40,0
    6.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          06-705 Kirkjumálasjóður
         a.     1.10 Kirkjumálasjóður          0,0     2,4     2,4
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     2,4     2,4
    7.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          06-733 Kirkjugarðsgjöld
         a.     1.11 Kirkjugarðar          0,0     14,8     14,8
         b.     1.13 Kirkjugarðasjóður          0,0     1,3     1,3
         c.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     16,1     16,1
    8.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          06-735 Sóknargjöld
         a.     1.10 Sóknargjöld til þjóðkirkjunnar          0,0     21,6     21,6
         b.     1.20 Sóknargjöld til annarra trúfélaga          0,0     7,5     7,5
         c.     1.30 Sóknargjöld til Háskóla Íslands          0,0     10,2     10,2
         d.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     39,3     39,3
    9.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          06-736 Jöfnunarsjóður sókna
         a.     1.10 Jöfnunarsjóður sókna          0,0     4,0     4,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     4,0     4,0
    10.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          07-720 Skálatúnsheimilið, Mosfellsbæ
         a.     1.70 Vistheimilið Skálatúni          0,0     9,0     9,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     9,0     9,0
    11.     Við 07-989 Fæðingarorlof
         a.     1.01 Umsýslukostnaður Tryggingastofnunar
              ríkisins          0,0     61,6     61,6
         b.     1.11 Fæðingarorlofssjóður          250,0     -61,6     188,4
    12.     Við 08-201 Tryggingastofnun ríkisins
         a.     1.01 Tryggingastofnun ríkisins          -12,8     61,6     48,8
         b.     Sértekjur          0,0     -61,6     -61,6
    13.     Við 08-358 Fjórðungssjúkrahúsið Akureyri
         a.     1.01 Fjórðungssjúkrahúsið Akureyri          13,0     5,0     18,0
         b.     6.01 Tæki og búnaður          0,0     15,0     15,0
    14.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          11-371 Orkusjóður
         a.     1.13 Jarðhitaleit          0,0     6,0     6,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     6,0     6,0


SÉRSTÖK YFIRLIT I


    Fjárveiting að fjárhæð 370 m.kr. á fjárlagaliðnum framhaldsskólar, almennt, 02-319 1.14 og 1.90, skiptist á skóla samkvæmt eftirfarandi sundurliðun:

                                 02-319 1.14    02-319 1.90

                                    Þús. kr.
Þús. kr.

02-301     1.01     Menntaskólinn í Reykjavík               14.500
02-302     1.01     Menntaskólinn á Akureyri               16.000
02-303     1.01     Menntaskólinn að Laugarvatni               3.500
02-304     1.01     Menntaskólinn við Hamrahlíð               21.500
02-305     1.01     Menntaskólinn við Sund               13.500
02-306     1.01     Menntaskólinn á Ísafirði               5.400
02-307     1.01     Menntaskólinn á Egilsstöðum               5.450
02-308     1.01     Menntaskólinn í Kópavogi               20.000
02-309     1.01     Kvennaskólinn í Reykjavík               9.900
02-319     1.90     Framhaldsskólar almennt               300
02-350     1.01     Fjölbrautaskólinn í Breiðholti               29.900
02-350     1.09     Fjölbrautaskólinn í Breiðholti          1.100     
02-351     1.01     Fjölbrautaskólinn Ármúla               13.300

                                    Þús. kr.
Þús. kr.

02-352     1.01     Flensborgarskóli               11.400
02-353     1.01     Fjölbrautaskóli Suðurnesja               13.600
02-354     1.01     Fjölbrautaskóli Vesturlands               13.600
02-355     1.01     Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum               5.150
02-355     1.09     Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum          300     
02-356     1.01     Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra               8.500
02-356     1.09     Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra          2.000     
02-357     1.01     Fjölbrautaskóli Suðurlands               16.100
02-357     1.09     Fjölbrautaskóli Suðurlands          900     
02-358     1.01     Verkmenntaskóli Austurlands               3.900
02-359     1.01     Verkmenntaskólinn á Akureyri               25.800
02-359     1.09     Verkmenntaskólinn á Akureyri          550     
02-360     1.01     Fjölbrautaskólinn í Garðabæ               12.000
02-360     1.09     Fjölbrautaskólinn í Garðabæ          1.150     
02-361     1.01     Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu               2.800
02-362     1.01     Framhaldsskólinn á Húsavík               3.900
02-363     1.01     Framhaldsskólinn á Laugum               2.400
02-365     1.01     Borgarholtsskóli               16.200
02-365     1.09     Borgarholtsskóli          2.300     
02-506     1.01     Vélskóli Íslands               5.200
02-507     1.01     Stýrimannaskólinn í Reykjavík               2.100
02-514     1.01     Iðnskólinn í Reykjavík               46.900
02-514     1.09     Iðnskólinn í Reykjavík          1.700     
02-516     1.01     Iðnskólinn í Hafnarfirði               10.700
02-571     1.01     Sjómannaskólahúsið               700
02-581     1.01     Verslunarskóli Islands               5.800
                              Samtals           10.000     360.000

                             Samtals
              370.000


SÉRSTÖK YFIRLIT II


    Eftirfarandi liðir í 18. tölul., Hafnamannvirki (10-335 6.70), í sundurliðun óskiptra liða í A-hluta fjárlaga fyrir árið 2001 breytast og verða svohljóðandi:

Þús. kr.

1.    Snæfellsbær                    42.300
2.    Bolungarvík               800
3.    Þórshöfn                        1.300
4.    Vopnafjörður               99.300
5.    Fáskrúðsfjörður               1.900
6.    Sandgerði                    86.000