Ferill 333. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


127. löggjafarþing 2001–2002.
Þskj. 981  —  333. mál.
Breytingartillagavið frv. til l. um eldi nytjastofna sjávar.

Frá meiri hluta sjávarútvegsnefndar (EKG, KHG,VE, GHall, HGJ, JHall).    Við 3. gr.
     a.      Orðin „og Hollustuverndar ríkisins“ í 1. mgr. falli brott.
     b.      Orðið „vatns“ í 2. mgr. falli brott.
     c.      Við bætist ný málsgrein sem orðist svo:
             Þrátt fyrir 2. mgr. er ráðherra heimilt í reglugerð að kveða sérstaklega á um skilyrði fyrir veitingu rekstrarleyfa til stöðva sem ekki falla undir matsskyldu samkvæmt lögum nr. 106/2000, um mat á umhverfisáhrifum.