Ferill 550. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


127. löggjafarþing 2001–2002.
Þskj. 1017  —  550. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. nr. 5/1998, um kosningar til sveitarstjórna.

Frá 2. minni hluta félagsmálanefndar (SJS).     1.      Við 1. gr. Greinin orðist svo:
             Á eftir orðunum „danskir, finnskir, norskir og sænskir ríkisborgarar “ í 3. mgr. 2. gr. laganna kemur: sem eiga lögheimili hér á landi á kjördag og aðrir erlendir ríkisborgarar sem átt hafa lögheimili hér á landi í tvö ár samfellt fyrir kjördag, enda fullnægi þeir að öðru leyti skilyrðum 1. mgr.
     2.      Við bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða sem orðist svo:
             Sveitarfélögum er heimilt að höfðu samráði við félagsmálaráðuneyti og dómsmálaráðuneyti að hafa til reynslu rafræna kjörstaði og færa rafræna kjörskrá.