Ferill 433. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


127. löggjafarþing 2001–2002.
Þskj. 1143  —  433. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um útlendinga.

Frá meiri hluta allsherjarnefndar (ÞKG, JBjart, KF, ÁMöl, KÓ).     1.      Við 4. gr.
               a.      Lokamálsliður 1. mgr. orðist svo: Undanskilin er för yfir innri landamæri Schengen-svæðisins, svo og aðrar ferðir sem eru í samræmi við reglur sem dómsmálaráðherra setur.
               b.      Í stað orðsins „undantekningu“ í 3. mgr. komi: undantekningar.
     2.      Við 5. gr. í stað orðsins „ferðar“ í 2. mgr. komi: komu.
     3.      Við 8. gr. Í stað orðsins „undanþágu“ í 2. mgr. komi: undanþágur.
     4.      Við 9. gr. Í stað orðanna „að lögum“ í 1. mgr. komi: í lögum.
     5.      Við 13. gr.
              a.      Í stað orðanna „eiga, að fenginni umsókn, rétt á dvalarleyfi“ í 1. mgr. komi: geta samkvæmt umsókn fengið dvalarleyfi.
              b.      Á eftir orðinu „sambúðarmaki“ í 2. mgr. komi: samvistarmaki.
     6.      Við 15. gr. Í stað orðanna „12 mánuði“ í 1. málsl. 4. mgr. komi: 18 mánuði.
     7.      Við 20. gr. Í stað orðanna „getur verið“ í 2. málsl. 3. mgr. komi: getur gilt.
     8.      Við 21. gr. Í stað orðanna „það átti sér stað“ í b-lið 2. mgr. komi: það hafi átt sér stað.
     9.      Við 24. gr. Í stað orðanna „eftir því sem unnt er“ í 2. mgr. komi: eftir fremsta megni.
     10.      Við 34. gr. Í stað orðanna „að stjórnvald skipi sér talsmann“ í 1. málsl. 2. mgr. komi: að stjórnvald skipi honum talsmann.
     11.      Við 43. gr. Í stað orðanna „getur verið“ í 2. málsl. 5. mgr. komi: getur gilt.
     12.      Við 46. gr. Í stað orðanna „eða sambúðarmaki“ í 3. mgr. komi, í viðeigandi falli: sambúðarmaki eða samvistarmaki.
     13.      Við 51. gr. 1. málsl. 1. mgr. orðist svo: Útlendingastofnun heimilar hópum flóttamanna komu til landsins í samræmi við ákvörðun stjórnvalda að fenginni tillögu Flóttamannaráðs Íslands.
     14.      Við 52. gr. Á eftir orðunum „Meina má“ í 1. mgr. komi: útlendingi.
     15.      Við 53. gr. Í stað orðanna „og um lögmæti dvalar hans í landinu“ í 1. mgr. komi: og að dvöl hans í landinu sé lögmæt.
     16.      Við 59. gr.
              a.      Í stað orðanna „1. júlí 2002“ í 1. mgr. komi: 1. janúar 2003.
               b.      4. tölul. 3. mgr. falli brott.
               c.      Í stað orðanna „1. mgr. 22. gr.“ í 1. og 2. tölul. a-liðar 7. tölul., sem verður 6. tölul., komi: 1. mgr. 20. gr.Endurprentað upp.