Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 324. máls.
128. löggjafarþing 2002–2003.
Þskj. 620  —  324. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari breytingum.

Frá meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar (VE, EKG, KHG, ÁRÁ, GunnB).     1.      Við 1. gr. 3. efnismálsl. falli brott.
     2.      Á eftir 4. gr. komi ný grein, svohljóðandi:
             Í stað „320.616 kr.“ í 1. mgr. A-liðar 68. gr. laganna kemur: 321.900 kr.
     3.      Við 14. gr. Greinin orðist svo:
             Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 2003.
             Þegar lög þessi hafa öðlast gildi skal fella meginmál þeirra inn í lög nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari breytingum, og gefa þau út svo breytt með samfelldri greinatölu og kaflanúmerum og samfelldri röð töluliða, stafliða og ákvæða til bráðabirgða sem enn hafa gildi.