Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 215. máls.
128. löggjafarþing 2002–2003.
Þskj. 630  —  215. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um fjármálafyrirtæki.

Frá meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar (VE, EKG, ÁRÁ, KHG, GunnB, JHall).     1.      Við 3. gr. Við bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
             Þrátt fyrir 1. mgr. geta eftirtaldir aðilar sinnt starfsemi skv. a-lið 6. tölul. 1. mgr. án starfsleyfis:
              1.      Seðlabankar ríkja innan Evrópska efnahagssvæðisins og aðrar opinberar stofnanir sem annast eða hafa afskipti af lánamálum ríkja.
              2.      Vátryggingafélög.
              3.      Lögaðilar sem veita þjónustu fyrir móðurfélög sín, dótturfélög sín eða fyrir önnur dótturfélög móðurfélags síns.
              4.      Héraðsdóms- og hæstaréttarlögmenn og löggiltir endurskoðendur, enda sé þjónustan veitt sem eðlilegur þáttur í víðtækara viðfangsefni á starfssviði þeirra.
              5.      Lögaðilar sem veita aðeins þjónustu í tengslum við stjórnun á fjárfestingarsjóðum starfsmanna.
              6.      Lögaðilar sem mega ekki stunda önnur verðbréfaviðskipti en tilgreind eru í a-lið 6. tölul. 1. mgr. og er eingöngu heimilt að miðla fyrirmælum til fjármálafyrirtækja og útibúa þeirra á Evrópska efnahagssvæðinu.
              7.      Aðilar sem hafa aðallega þá starfsemi með höndum að versla með hrávöru sín á milli eða við framleiðendur eða aðila sem nota þessar vörur í atvinnuskyni og veita eingöngu slíkum framleiðendum eða aðilum þjónustu í tengslum við verðbréfaviðskipti og aðeins í þeim mæli sem nauðsynlegt er vegna meginstarfsemi þeirra.
     2.      Í stað orðanna „3. gr.“ í 1.–7. tölul. 1. mgr. 4. gr., 1. tölul. 5. gr. og 1. mgr. 53. gr. komi: 1. mgr. 3. gr.
     3.      Við 6. gr. Í stað orðanna „aðra starfsemi sem fyrirhugað er að stunda skv. IV. kafla“ í 2. mgr. komi: hvaða aðra starfsemi fyrirhugað er að stunda skv. IV. kafla.
     4.      Við 7. gr. Í stað orðsins „fyrirtækinu“ í 1. og 2. málsl. 2. mgr. komi: umsækjanda.
     5.      Við 14. gr.
                  a.      Á eftir orðinu „viðmiðunargengi“ í 1. mgr. komi: (kaupgengi).
                  b.      3. málsl. 6. mgr. orðist svo: Hlutafé skv. 1. og 2. málsl. þarf þó aldrei að nema hærri fjárhæð en 1 milljarði króna eða sem nemur jafnvirði 10 milljóna evra í íslenskum krónum.
     6.      Við 20. gr. Í stað orðsins „tengdra“ í 8. tölul. 1. mgr. komi: sem tengjast.
     7.      Við 24. gr. Í stað orðsins „fjármála-“ í 1. tölul. 1. mgr. komi: fjármálaþjónustu.
     8.      Við 26. gr. 2. mgr. orðist svo:
             Heildarverðmæti þeirra fjármálagerninga sem verðbréfamiðlun skv. 4. mgr. 14. gr. er heimilt að varðveita fyrir eigin reikning skal ekki fara yfir 15% af hlutafé skv. 14. gr. Fjármálaeftirlitið setur nánari reglur um það innan hvaða tímamarka slík viðskipti eru heimil, svo og um annað sem varðar starfsheimildir verðbréfamiðlunar samkvæmt þessari grein.
     9.      Við 27. gr. Orðið „með“ í 3. tölul. 1. mgr. falli brott.
     10.      Við 28. gr. 1. málsl. 1. mgr. orðist svo: Fjármálafyrirtæki mega ekki eiga virka eignarhluti í einstökum fyrirtækjum, sem ekki eru fjármálafyrirtæki eða fyrirtæki tengd fjármálasviði, sem nema hærri fjárhæð en 15% af eigin fé hlutaðeigandi fjármálafyrirtækis áður en tekið hefur verið tillit til frádráttar skv. 5. mgr. 85. gr.
     11.      Við 34. gr. Í stað orðanna „samkvæmt tilmælum eða viðurlögum þessara laga“ í 1. mgr. komi: með úrræðum samkvæmt lögum þessum.
     12.      Við 36. gr. Á eftir orðinu „Fjármálaeftirlitinu“ í 1. mgr. komi: fyrir fram.
     13.      Við 37. gr. Á eftir orðinu „Fjármálaeftirlitinu“ í 1. málsl. 1. mgr. komi: fyrir fram.
     14.      Við 40. gr.
                  a.      Á eftir orðinu „eigin fé“ í 2. málsl. 1. mgr. komi: stofnfé.
                  b.      Í stað orðsins „atkvæðisrétt“ í 2. mgr. komi: atkvæðisrétti.
                  c.      Við bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
                       Ákvæði þessa kafla gilda um sparisjóði eftir því sem við getur átt.
     15.      Við 41. gr. 12. tölul. 1. mgr. orðist svo: Annað sem Fjármálaeftirlitið fer fram á að vita og máli skiptir við mat á hæfi eigenda virkra eignarhluta.
     16.      Við 43. gr. Fyrirsögn greinarinnar orðist svo: Afgreiðsla umsóknar.
     17.      Við 47. gr. Í stað orðanna „niður fyrir 20, 33 eða 50% eftir því sem við á“ í 2. málsl. komi: niður fyrir þau mörk sem tilgreind eru í 40. gr.
     18.      Við 52. gr. Í stað orðanna „lögum um hlutafélög“ í 2. málsl. 1. mgr. komi: löggjöf um hlutafélög.
     19.      Við 54. gr. Á eftir orðunum „Í reglum þessum skal fjallað sérstaklega um“ í 2. málsl. 2. mgr. komi: heimildir stjórnar til að taka ákvarðanir um einstök viðskipti.
     20.      Við 69. gr. Greinin orðist svo:
             Sparisjóðum er heimilt að fela sameiginlegum aðila á þeirra vegum að leggja fyrir þá leiðbeinandi tillögur um vexti og þjónustugjöld, enda brjóti slíkt ekki í bága við ákvæði samkeppnislaga, sbr. IV. kafla þeirra laga.
     21.      Við 70. gr. Eftirfarandi breytingar verða á 2. mgr.:
                  a.      Í stað orðanna „18. gr.“ komi: 2. mgr. 18. gr.
                  b.      Á eftir orðunum „og skal þá sparisjóðsstjórn ekki samþykkja framsalið nema“ komi: að fengnu samþykki Fjármálaeftirlitsins og.
     22.      Við 73. gr.
                  a.      Í stað orðanna „að fengnu samþykki ráðherra og umsögn Fjármálaeftirlitsins“ í 1. málsl. 1. mgr. komi: að fengnu samþykki Fjármálaeftirlitsins.
                  b.      7. mgr. orðist svo:
                     Sé sparisjóði breytt í hlutafélag skulu í stað ákvæða 61.–68. gr. og 70.–72. gr. gilda um hann ákvæði VII. kafla laga þessara og laga um hlutafélög eftir því sem við getur átt, enda sé ekki öðruvísi fyrir mælt í undanfarandi ákvæðum þessarar greinar.
     23.      Við 74. gr.
                  a.      Á eftir orðunum „Markaðsvirði sparisjóðsins“ í 3. málsl. 1. mgr. komi: sem og gagngjald fyrir stofnfjárhluti.
                  b.      Á eftir 3. málsl. 1. mgr. komi nýr málsliður, svohljóðandi: Við mat á hlut stofnfjár skal hafa til hliðsjónar arðsvon stofnfjárhluta skv. 68. gr. annars vegar og arðsvon og áhættu hlutabréfa í sparisjóði hins vegar.
     24.      Við 76. gr.
                  a.      Við 1. mgr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Fjármálaeftirlitið skal staðfesta samþykktir stofnunarinnar.
                  b.      Í stað orðanna „skulu eiga sæti fæst fimm menn“ í 2. mgr. komi: skulu minnst eiga sæti fimm menn.
     25.      Við 81. gr.
                  a.      Í stað orðanna „reglugerð sem viðskiptaráðherra setur“ í 2. málsl. 1. mgr. komi: reglum sem Fjármálaeftirlitið setur.
                  b.      Í stað orðsins „reglugerðinni“ í 3. málsl. 1. mgr. komi: reglunum.
     26.      Við 84. gr.
                  a.      Í stað orðanna „1. málsl.“ í 2. málsl. 3. mgr. komi: 1. mgr.
                  b.      Í stað orðsins „óáþreifanlegum“ í 5. mgr. komi: óefnislegum.
                  c.      Í stað orðanna „1.–6. mgr“ í 9. mgr. komi: 1.–7. mgr.
                  d.      Í stað orðanna „5. og 6. mgr.“ í 10. mgr. komi: 5.–7. mgr.
     27.      Við 85. gr. Í stað orðanna „3. mgr. 84. gr.“ í 1. mgr. og 4. mgr. komi: 4. mgr. 84. gr.
     28.      Við 86. gr.
                  a.      Lokamálsliður 3. mgr. falli brott.
                  b.      Við 4. mgr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Berist greinargerð skv. 3. mgr. ekki innan tilskilins frests, séu úrræði samkvæmt greinargerðinni ekki fullnægjandi að mati Fjármálaeftirlitsins eða líði frestur samkvæmt þessari málsgrein skal afturkalla starfsleyfi, sbr. 9. gr.
     29.      Við 101. gr. 1. málsl. 1. mgr. orðist svo: Samruni fjármálafyrirtækis við annað fyrirtæki eða einstaka rekstrarhluta þess er aðeins heimill að ákvörðun þar að lútandi hafi hlotið samþykki hluthafafundar eða fundar stofnfjáreigenda í yfirtekna fyrirtækinu með minnst 2/ 3 hluta greiddra atkvæða og samþykki hluthafa eða stofnfjáreigenda í yfirtekna fyrirtækinu sem ráða yfir minnst 2/ 3 hlutum þess hlutafjár eða stofnfjár sem farið er með atkvæði fyrir á hluthafafundum eða fundum stofnfjáreigenda, svo og að fengnu samþykki Fjármálaeftirlitsins.
     30.      Við 108. gr. Á eftir orðunum „ásamt heimilisfangi hans“ komi: og kennitölu.
     31.      Við 111. gr.
                  a.      Við bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
                     Opinberir fjárfestingarlánasjóðir sem starfandi eru við gildistöku laga þessara eru undanþegnir skilyrði 13. gr. um að starfa sem hlutafélög.
                  b.      Fyrirsögn greinarinnar orðist svo: Undanþegnir sjóðir og undanþága frá rekstrarformi.
     32.      Við 113. gr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Með fjármálagerningum í lögum þessum er átt við verðbréf samkvæmt skilgreiningu laga nr. 13/1996, um verðbréfaviðskipti.
     33.      Við bætist ný grein sem orðist svo:

Breytingar á lögum nr. 13/1996, um verðbréfaviðskipti.


                  a.      1. gr. laganna orðast svo:
                     Lög þessi taka til verðbréfaviðskipta eins og þau eru skilgreind í 2. gr.
                  b.      Eftirfarandi breytingar verða á 2. gr. laganna:
                      1.      1. tölul. orðast svo: Verðbréfaviðskipti: Starfsemi skv. 25. gr. laga um fjármálafyrirtæki.
                      2.      2. tölul. orðast svo: Fjármálafyrirtæki: Fyrirtæki sem fengið hefur starfsleyfi skv. 6. gr., sbr. 4. gr. laga um fjármálafyrirtæki.
                      3.      Í stað orðanna „fyrirtæki í verðbréfaþjónustu“ í 11. tölul. og sömu orða hvarvetna annars staðar í lögunum kemur (í viðeigandi beygingarfalli): fjármálafyrirtæki.
                      4.      17. tölul. orðast svo: Verðbréfafyrirtæki: Fjármálafyrirtæki sem fengið hefur starfsleyfi skv. 5. tölul. 1. mgr. 4. gr. laga um fjármálafyrirtæki.
                      5.      18. tölul. fellur brott.
                  c.      3.–14. gr., 21.–24. gr., 42.–62. gr. og 65.–67. gr. laganna falla brott.