Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 258. máls.
128. löggjafarþing 2002–2003.
Þskj. 634  —  258. mál.Nefndarálitum frv. til l. um breyt. á l. um vitamál, nr. 132/1999.

Frá samgöngunefnd.    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Ragnhildi Hjaltadóttur og Unni Sverrisdóttur frá samgönguráðuneytinu. Þá bárust nefndinni umsagnir um málið frá Vélskóla Íslands, Siglingastofnun Íslands, Stýrimannaskólanum í Reykjavík, Veðurstofu Íslands, Sjómannasambandi Íslands, Olíudreifingu ehf., Hafnasambandi sveitarfélaga, Skeljungi hf., Sambandi íslenskra kaupskipaútgerða, Vélstjórafélagi Íslands, Farmanna- og fiskimannasambandi Íslands, Landssambandi íslenskra útvegsmanna og Landssambandi smábátaeigenda.
    Með frumvarpinu er lögð til 14% hækkun á vitagjaldi og jafnframt hækkun á lágmarksgjaldi samkvæmt lögunum. Hækkunin er í samræmi við hækkun vísitölu neysluverðs og þá stefnu að notendur greiði kostnað af veittri þjónustu. Þjónusta við sjófarendur hefur aukist mikið á undanförnum árum. Til að mynda hefur öldumælingaduflum og veðurstöðvum fjölgað í tengslum við uppbyggingu á upplýsingakerfi Siglingastofnunar um veður og sjólag.
    Í frumvarpinu er einnig lagt til að aflað verði samþykkis Siglingastofnunar Íslands áður en sæstrengir eða neðansjávarleiðslur eru lagðar og jafnframt að leitað skuli umsagnar stofnunarinnar um legu og merkingu hvers kyns fljótandi mannvirkja á sjó. Varfærni við lagningu sæstrengja og annarra neðansjávarleiðslna er mikilvæg af ýmsum ástæðum, ekki síst með tilliti til fiskveiða. Neðansjávarleiðslur geta og hafa leitt til röskunar á fiskveiðum. Af þessum sökum telur nefndin mikilvægt að tryggja að ávallt sé leitað álits hagsmunaaðila í sjávarútvegi áður en hafist er handa við lagningu sæstrengja og annarra neðansjávarleiðslna.
    Nefndin vekur athygli á að lokasetning í athugasemdum við 1. gr. frumvarpins, þar sem segir að skip undir 10 brúttótonnum séu undanþegin vitagjaldi samkvæmt gildandi reglum, á ekki við rök að styðjast. Hið rétta er að öll skip greiða vitagjald.
    Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með svofelldri

BREYTINGU:


    Við 1. efnismgr. 2. gr. bætist nýr málsliður sem orðist svo: Áður en samþykki er veitt skal stofnunin leita álits hagsmunaaðila í sjávarútvegi.

Alþingi, 9. des. 2002.Guðmundur Hallvarðsson,


form., frsm.


Hjálmar Árnason.


Þorgerður K. Gunnarsdóttir.Magnús Stefánsson.


Arnbjörg Sveinsdóttir.


Sigríður Ingvarsdóttir.