Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 215. máls.
128. löggjafarþing 2002–2003.
Þskj. 675  —  215. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um fjármálafyrirtæki.

Frá Vilhjálmi Egilssyni, Einari K. Guðfinnssyni,


Gunnari Birgissyni og Kristni H. Gunnarssyni     .

     1.      Við 64. gr.
                  a.      3. málsl. orðist svo: Veðsetning stofnfjárhlutar í sparisjóði er óheimil nema samþykktir sparisjóðsins heimili veðsetningu að fengnu samþykki stjórnar.
                  b.      Við bætast tvær nýjar málsgreinar, svohljóðandi:
                       Nú verða eigendaskipti að stofnfjárhlut við fullnustu veðréttar, sem heimilt var að stofna til samkvæmt lokamálslið 1. mgr., og skal þá nýr eigandi óska eftir samþykki sparisjóðsstjórnar á eigendaskiptunum innan tveggja vikna frá því að þau áttu sér stað. Um afgreiðslu sparisjóðsstjórnar á slíkri beiðni fer samkvæmt ákvæðum 1. mgr. þessarar greinar og ákvæðum 70. gr. eftir því sem við getur átt.
                       Synji sparisjóðsstjórn um samþykki eða nýr eigandi óskar ekki eftir samþykki innan tilskilins frests skal sparisjóðsstjórn innleysa stofnfjárhlutinn eftir ákvæðum 65. gr.
     2.      Við 65. gr. Við 2. mgr. bætist nýr töluliður, svohljóðandi: þegar hún samþykkir ekki eigendaskipti við fullnustu veðréttar í stofnfjárhlut.
     3.      Við 75. gr. Í stað orðanna „samkvæmt ákvæðum þessarar greinar“ í fyrri málslið 1. mgr. komi: skv. 73. gr.