Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 412. máls.
128. löggjafarþing 2002–2003.
Þskj. 729  —  412. mál.
Breytingartillagavið frv. til l. um breyt. á l. um málefni aldraðra, nr. 125/1999, með síðari breytingum.

Frá Ástu R. Jóhannesdóttur og Margréti Frímannsdóttur.


    
    Á eftir 1. gr. bætist við ný grein, svohljóðandi:
    2. mgr. 10. gr. laganna orðast svo:
    Undanþegin gjaldinu eru börn innan 16 ára aldurs og þeir sem eru 70 ára og eldri í lok tekjuárs. Einnig eru þeir undanþegnir gjaldinu sem hafa tekjuskattsstofn sem nemur 801.228 kr. eða lægri upphæð á tekjuárinu 2002. Tekjuviðmiðun þessi skal breytast árlega í samræmi við þær breytingar sem verða á örorkulífeyri, tekjutryggingu og tekjutryggingarauka samkvæmt lögum nr. 117/1993, um almannatryggingar, með síðari breytingum. Skattstjóri skal fella gjald þetta niður af þeim elli- og örorkulífeyrisþegum, undir 70 ára aldri, sem dveljast á dvalar- og hjúkrunarheimilum.