Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 453. máls.
128. löggjafarþing 2002–2003.
Þskj. 1077  —  453. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. um heilbrigðisþjónustu, nr. 97/1990, með síðari breytingum.

Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.     1.      Við 1. gr. Greinin orðist svo:
                  2. mgr. 12. gr. laganna orðast svo:
                  Þar sem aðstæður leyfa skulu heilsugæslustöð og sjúkrahús rekin sem ein heilbrigðisstofnun.
     2.      Við 4. gr.
                  a.      Á undan orðinu „læknaráð“ í b-lið komi: framkvæmdastjórn.
                  b.      Við bætist nýr stafliður, svohljóðandi: Við greinina bætast þrjár nýjar málsgreinar, svohljóðandi:
                     Á heilsugæslustöðvum skal starfa framkvæmdastjórn undir yfirstjórn framkvæmdastjóra. Auk hans skulu yfirlæknir (lækningaforstjóri) og hjúkrunarforstjóri skipa framkvæmdastjórn. Heimilt er að fjölga fulltrúum í framkvæmdastjórn sé gert ráð fyrir því í skipuriti stofnunar. Framkvæmdastjórn skal vera framkvæmdastjóra til ráðgjafar um rekstur heilsugæslustöðvar og skal hann hafa samráð við hana um allar mikilvægar ákvarðanir varðandi þjónustu og rekstur stöðvarinnar.
                     Framkvæmdastjórn skal boða til upplýsinga- og samráðsfunda með starfsmannaráði stofnunar að minnsta kosti fjórum sinnum á ári.
                     Framkvæmdastjórn skal boða til upplýsinga- og samráðsfunda með sveitarstjórn eða sveitarstjórnum á starfssvæði stöðvarinnar að minnsta kosti tvisvar á ári.
     3.      Við 7. gr. Á undan a-lið komi nýr liður, svohljóðandi: Á eftir 1. mgr. koma þrjár nýjar málsgreinar, svohljóðandi:
                  Á sjúkrahúsum skv. 24. gr. og heilbrigðisstofnun skv. 2. mgr. 12. gr. skal starfa framkvæmdastjórn undir yfirstjórn framkvæmdastjóra. Auk hans skulu yfirlæknir (lækningaforstjóri) og hjúkrunarforstjóri skipa framkvæmdastjórn. Heimilt er að fjölga fulltrúum í framkvæmdastjórn sé gert ráð fyrir því í skipuriti stofnunar. Framkvæmdastjórn skal vera framkvæmdastjóra til ráðgjafar og skal hann hafa samráð við hana um allar mikilvægar ákvarðanir varðandi þjónustu og rekstur sjúkrahússins eða heilbrigðisstofnunarinnar.
                  Framkvæmdastjórn skal boða til upplýsinga- og samráðsfunda með starfsmannaráði stofnunar að minnsta kosti fjórum sinnum á ári.
                  Framkvæmdastjórn skal boða til upplýsinga- og samráðsfunda með sveitarstjórn eða sveitarstjórnum á starfssvæði stofnunarinnar að minnsta kosti tvisvar á ári.Prentað upp.

     4.      Við 8. gr.
                  a.      1. efnismgr. c-liðar orðist svo:
                     Stefnt skal að því að framkvæmdastjórar sjúkrahúsa skv. 8. mgr. 29. gr. og forstjóri Landspítala – háskólasjúkrahúss skv. 1. mgr. þessarar greinar hafi sérþekkingu á rekstri sjúkrahúsa. Ráðherra skal skipa þriggja manna nefnd til fjögurra ára í senn til að meta hæfni umsækjenda um stöður framkvæmdastjóra sjúkrahúsa. Fulltrúar í nefndinni skulu hafa sérþekkingu á sviði rekstrar, starfsmannamála og stjórnsýslu. Engan má skipa til starfa nema nefndin hafi talið hann hæfan. Framkvæmdastjórar sjúkrahúsa ríkisins eru skipaðir af ráðherra til fimm ára í senn.
                  b.      Á undan orðunum „forstöðumenn deilda“ í 2. efnismgr. c-liðar komi: framkvæmdastjórn.
     5.      Á eftir a-lið 9. gr. komi nýr stafliður, svohljóðandi: Í stað orðanna „5. mgr. 29. gr.“ í 1. málsl 2. mgr. og 1. málsl. 4. mgr. kemur: 8. mgr. 29. gr.