Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 453. máls.
128. löggjafarþing 2002–2003.
Þskj. 1134  —  453. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. um heilbrigðisþjónustu, nr. 97/1990, með síðari breytingum.

Frá Kristjáni L. Möller.     1.      1. gr. falli brott.
     2.      Við 4. gr. Greinin orðist svo:
                  1. mgr. 21. gr. laganna orðast svo:
                  Ráðherra skipar fimm manna stjórnir heilsugæslustöðva. Skal einn tilnefndur af hlutaðeigandi sveitarstjórn, einn af starfsliði stöðvarinnar og þrír án tilnefningar og skal einn þeirra vera formaður. Stjórnir heilsugæslustöðva skulu skipaðar í upphafi kjörtímabils ráðherra og skal starfstími þeirra vera fram að næstu alþingiskosningum. Með reglugerð skal kveða nánar á um hlutverk stjórnar.
     3.      7. gr. falli brott.
     4.      Við 8. gr.
                  a.      B-liður orðist svo: 2. mgr. falli brott.
                  b.      Á eftir b-lið komi nýr liður, svohljóðandi: 3. mgr. orðast svo:
                       Sjúkrahús þau, sem ríkið á eða starfrækir (ríkisspítalar), skulu vera undir yfirstjórn heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytis. Skal þeim (öðrum en þeim sem um getur í 1. og 4. mgr.) stjórnað af fimm manna stjórnarnefnd. Nefndin skal skipuð þannig að einn er tilnefndur af hlutaðeigandi sveitarstjórn, einn af starfsmannaráði spítalans og þrír án tilnefningar og skal einn þeirra þriggja vera formaður. Stjórnir sjúkrahúsa skulu skipaðar af ráðherra í upphafi kjörtímabils hans og skal starfstími þeirra vera fram að næstu alþingiskosningum. Kveða skal nánar á um hlutverk stjórnar með reglugerð sem ráðherra setur.
     5.      9. og 10. gr. falli brott.
Prentað upp.