Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 683. máls.
128. löggjafarþing 2002–2003.
Þskj. 1278  —  683. mál.
Nefndarálitum frv. til l. um breyt. á l. um Kjaradóm og kjaranefnd, nr. 120/1992, með síðari breytingum.

Frá efnahags- og viðskiptanefnd.    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Gunnar Björnsson og Þórhall Vilhjálmsson frá fjármálaráðuneytinu og Sigríði Dóru Magnúsdóttur og Gunnar Ármannsson frá Félagi íslenskra heimilislækna.
    Með frumvarpinu er lagt til að ákvörðun um laun og launakjör heilsugæslulækna verði tekin undan kjaranefnd. Breytingin er lögð til að beiðni Félags íslenskra heimilislækna. Jafnframt er lagt til í ákvæði til bráðabirgða að úrskurður kjaranefndar frá 15. október 2002 gildi þar til núgildandi kjarasamningur milli fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs og Læknafélags Íslands dags. 2. maí 2002 fellur úr gildi með nánar tilgreindum hætti.
    Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.
    Árni R. Árnason og Hjálmar Árnason voru fjarverandi við afgreiðslu málsins.

Alþingi, 12. mars 2003.Einar K. Guðfinnsson,


form., frsm.


Kristinn H. Gunnarsson.


Gunnar Birgisson.Adolf H. Berndsen.


Össur Skarphéðinsson.


Jóhann Ársælsson.Jón Bjarnason.