Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 1. máls.
130. löggjafarþing 2003–2004.
Þskj. 395  —  1. mál.
Breytingartillögurvið frv. til fjárlaga fyrir árið 2004.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (MS, DrH, GHall, BjarnB, BJJ, SÞorg).Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

Breytingar á sundurliðun 2:
    1.     Við 00-201 Alþingi
         a.     1.01 Alþingiskostnaður          621,9     7,0     628,9
         b.     1.04 Alþjóðasamstarf          73,7     4,2     77,9
         c.     1.06 Almennur rekstur          597,0     18,5     615,5
         d.     1.10 Rekstur fasteigna          138,3     1,9     140,2
         e.     5.20 Fasteignir          54,0     15,0     69,0
         f.     6.01 Tæki og búnaður          35,1     20,0     55,1
    2.     Við 00-620 Ríkisendurskoðun
         1.01 Ríkisendurskoðun          299,2     7,2     306,4
    3.     Við 01-190 Ýmis verkefni
         a.     1.90 Ýmis verkefni          34,9     29,0     63,9
         b.     6.52 Minningarkapella á Ljósavatni          0,0     5,0     5,0
    4.     Við 01-231 Norræna ráðherranefndin
         1.01 Norðurlandaskrifstofa forsætisráðuneytis          33,4     7,0     40,4
    5.     Við 02-201 Háskóli Íslands
         1.02 Rannsóknir og önnur verkefni          2.544,2     5,0     2.549,2
          Greitt úr ríkissjóði          4.026,5     5,0     4.031,5
    6.     Við 02-208 Örnefnastofnun Íslands
         1.01 Örnefnastofnun Íslands          15,2     1,5     16,7
    7.     Við 02-319 Framhaldsskólar, almennt
         a.     1.35 Myndlistarskólinn í Kópavogi          2,0     2,0     4,0
         b.     1.90 Framhaldsskólar, óskipt          94,5     600,0     694,5
    8.     Við 02-902 Þjóðminjasafn Íslands
         1.10 Byggða- og minjasöfn          0,0     12,0     12,0
    9.     Við 02-919 Söfn, ýmis framlög
         a.     1.12 Listasafn Sigurjóns Ólafssonar          6,0     1,0     7,0
         b.     1.41 Galdrasýning á Ströndum          0,0     7,0     7,0
         c.     1.90 Söfn, ýmis framlög          10,5     8,8     19,3
         d.     6.90 Söfn, ýmis stofnkostnaður          40,5     39,5     80,0
    10.     Við 02-971 Ríkisútvarpið
         1.10 Ríkisútvarpið, afnotagjöld          2.188,0     110,0     2.298,0
          Innheimt af ríkistekjum          2.188,0     110,0     2.298,0
    11.     Við 02-979 Húsafriðunarnefnd
         6.10 Húsafriðunarsjóður          66,4     88,0     154,4
    12.     Við 02-982 Listir, framlög
         a.     1.24 Starfsemi atvinnuleikhópa          38,0     2,8     40,8
         b.     1.29 Íslenska tónverkamiðstöðin          8,6     0,8     9,4
         c.     1.80 Listahátíð í Reykjavík          28,3     6,0     34,3
         d.     1.90 Listir          57,8     4,2     62,0
    13.     Við 02-988 Æskulýðsmál
         a.     1.12 Ungmennafélag Íslands          42,0     15,0     57,0
         b.     1.90 Æskulýðsmál          15,4     3,1     18,5
    14.     Við 02-989 Ýmis íþróttamál
         a.     1.10 Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands          74,7     15,0     89,7
         b.     1.12 Ólympíunefnd fatlaðra          1,5     2,5     4,0
         c.     6.52 Skíðasvæðið í Tungudal við Skutulsfjörð          0,0     7,0     7,0
         d.     6.54 Gaddstaðir          0,0     7,0     7,0
         e.     6.56 Skíðamannvirki í Skarðsdal, Siglufirði          0,0     7,0     7,0
         f.     6.57 Sparkvellir          0,0     30,0     30,0
    15.     Við 02-999 Ýmislegt
         a.     1.44 Snorrastofa          6,0     4,0     10,0
         b.     1.90 Ýmis framlög          10,9     25,8     36,7
         c.     6.90 Ýmis stofnkostnaðarframlög          0,0     61,5     61,5
         d.     6.93 Snorrastofa          6,0     -6,0     0,0
    16.     Við 03-190 Ýmis verkefni
         1.90 Ýmis verkefni          1,4     10,0     11,4
    17.     Við 03-390 Þróunarsamvinnustofnun Íslands
         1.11 Þróunaraðstoð          438,8     44,3     483,1
    18.     Við 03-611 Útflutningsráð Íslands
         1.10 Útflutningsráð Íslands          255,4     14,0     269,4
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     14,0     14,0
    19.     Við 04-190 Ýmis verkefni
         a.     1.31 Skógræktarfélag Íslands          25,5     1,5     27,0
         b.     1.90 Ýmis verkefni          32,7     7,3     40,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði          81,0     8,8     89,8
    20.     Við 04-221 Veiðimálastofnun
         1.01 Veiðimálastofnun          122,5     12,0     134,5
    21.     Við 04-233 Yfirdýralæknir
         1.01 Yfirdýralæknir          226,4     2,0     228,4
          Greitt úr ríkissjóði          260,8     2,0     262,8
    22.     Við 04-271 Hólaskóli á Hólum í Hjaltadal
         1.01 Hólaskóli á Hólum í Hjaltadal          244,6     15,0     259,6
    23.     Við 04-331 Héraðsskógar
         1.10 Skógræktarátak á Fljótsdalshéraði          101,1     8,0     109,1
    24.     Við 04-818 Búnaðarsjóður
         1.10 Búnaðarsjóður          268,4     -26,4     242,0
          Innheimt af ríkistekjum          268,4     -26,4     242,0
    25.     Við 04-823 Lánasjóður landbúnaðarins
         6.60 Lánasjóður landbúnaðarins          185,0     -49,0     136,0
          Innheimt af ríkistekjum          185,0     -49,0     136,0
    26.     Við 05-203 Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins
         1.01 Almenn starfsemi          307,5     32,4     339,9
    27.     Við 06-111 Kosningar
         1.10 Kosningar          0,7     26,0     26,7
    28.     Við 06-190 Ýmis verkefni
         a.     1.10 Fastanefndir          44,8     -6,6     38,2
         b.     1.25 Tilkynningaskylda íslenskra skipa          0,0     36,1     36,1
         c.     1.26 Almannavarna- og björgunarskóli á Gufu-
            skálum          0,0     12,2     12,2
         d.     1.27 Slysavarnafélagið Landsbjörg          0,0     70,3     70,3
         e.     1.82 Biblíuþýðingar          0,6     3,0     3,6
         f.     Sértekjur          -18,7     1,8     -16,9
         g.      Greitt úr ríkissjóði          47,1     116,8     163,9
    29.     Við 06-210 Héraðsdómstólar
         a.     1.01 Héraðsdómstólar          664,4     12,3     676,7
         b.     6.01 Tæki og búnaður          14,8     -12,3     2,5
    30.     Við 06-303 Ríkislögreglustjóri
         1.01 Ríkislögreglustjóri          650,1     15,0     665,1
          Greitt úr ríkissjóði          631,7     15,0     646,7
    31.     Við 06-333 Umferðarstofa
         a.     1.01 Umferðarstofa          486,6     -486,6     0,0
         b.     6.01 Tæki og búnaður          4,5     -4,5     0,0
         c.     Sértekjur          -113,2     113,2     0,0
         d.      Greitt úr ríkissjóði          83,9     -83,9     0,0
         e.      Innheimt af ríkistekjum          294,0     -294,0     0,0
    32.     Við 06-390 Ýmis löggæslu- og öryggismál
         1.10 Ýmis löggæslukostnaður          52,6     8,0     60,6
    33.     Við 06-413 Sýslumaðurinn í Borgarnesi
         1.40 Tollgæsla          7,6     6,0     13,6
    34.     Við 06-432 Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum
         1.20 Löggæsla          75,6     2,0     77,6
    35.     Við 06-490 Ýmis rekstrarkostnaður sýslumanns-
              embætta

         1.63 Tölvumiðstöð dómsmálaráðuneytisins          0,0     72,5     72,5
    36.     Við 06-701 Þjóðkirkjan
         a.     1.16 Langamýri í Skagafirði          1,2     0,5     1,7
         b.     6.28 Þingeyraklausturskirkja          0,0     6,0     6,0
    37.     Við 07-701 Málefni fatlaðra, Reykjavík
         1.01 Almennur rekstur          1.477,4     2,0     1.479,4
    38.     Við 07-703 Málefni fatlaðra, Vesturlandi
         1.30 Dagvist og verndaðir vinnustaðir          38,5     2,5     41,0
    39.     Við 07-750 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
         1.01 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins          182,2     5,0     187,2

    40.     Við 07-984 Atvinnuleysistryggingasjóður
         1.11 Atvinnuleysisbætur          2.719,0     106,0     2.825,0
          Innheimt af ríkistekjum          2.512,0     106,0     2.618,0
    41.     Við 07-989 Fæðingarorlof
         1.11 Fæðingarorlofssjóður          5.110,0     280,0     5.390,0
          Innheimt af ríkistekjum          5.159,0     280,0     5.439,0
    42.     Við 07-999 Félagsmál, ýmis starfsemi
         a.     1.30 Sjómannastofur          0,5     4,0     4,5
         b.     1.31 Félagasamtök, styrkir          47,2     15,0     62,2
         c.     1.34 Geysir, vinnumiðlun fyrir geðfatlaða          12,9     4,0     16,9
         d.     1.36 Félagið Geðhjálp          9,0     7,0     16,0
         e.     1.48 Nýbúamiðstöð á Vestfjörðum          8,4     2,0     10,4
         f.     1.90 Ýmis framlög          22,5     5,0     27,5
    43.     Við 08-203 Bætur samkvæmt lögum um félagslega
              aðstoð

         1.31 Endurhæfingarlífeyrir          510,0     72,0     582,0
    44.     Við 08-206 Sjúkratryggingar
         a.     1.11 Lækniskostnaður          3.103,0     -2,3     3.100,7
         b.     1.15 Lyf          5.922,0     238,0     6.160,0
    45.     Við 08-305 Lýðheilsustöð
         a.     1.01 Lýðheilsustöð          140,5     5,7     146,2
         b.     1.90 Forvarnasjóður          72,0     10,0     82,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði          143,1     15,7     158,8
    46.     Við 08-340 Málefni fatlaðra
         6.90 Styrkir til ýmissa framkvæmda          1,0     4,0     5,0
    47.     Við 08-373 Landspítali – háskólasjúkrahús
         a.     1.01 Landspítali – háskólasjúkrahús          25.797,9     -21,0     25.776,9
         b.     5.60 Viðhald          248,0     -70,0     178,0
         c.     6.01 Tæki og búnaður          231,0     -30,0     201,0
         d.     6.70 Nýframkvæmdir          0,0     100,0     100,0
         e.     Greitt úr ríkissjóði          24.676,0     -21,0     24.655,0
    48.     Við 08-381 Sjúkrahús og læknisbústaðir
         6.90 Bygging sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva og
              læknisbústaða          311,5     5,0     316,5
    49.     Við 08-399 Heilbrigðismál, ýmis starfsemi
         a.     1.35 Hjartavernd, rannsóknarstöð          40,5     5,0     45,5
         b.     1.90 Ýmis framlög          13,8     9,0     22,8
         c.     1.98 Ýmis framlög heilbrigðis- og tryggingamála-
              ráðuneytis          66,5     10,0     76,5
         d.      Greitt úr ríkissjóði          757,9     24,0     781,9
    50.     Við 08-492 Heilsustofnun Náttúrulækningafélags
              Íslands

         6.21 Stofnkostnaðarstyrkur til heilsustofnunar
              Náttúrulækningafélags Íslands          15,0     3,0     18,0
    51.     Við 08-500 Heilsugæslustöðvar, almennt
         1.10 Heilsugæslustöðvar, almennt          379,5     -6,4     373,1
    52.     Við 08-505 Heilsugæsla í Reykjavík
         1.01 Heilsugæsla í Reykjavík          1.346,1     21,0     1.367,1
    53.     Við 08-517 Læknavaktin
         a.     1.01 Læknavaktin          219,7     38,4     258,1
         b.     Sértekjur          -18,8     -29,7     -48,5
    54.     Við 09-989 Launa- og verðlagsmál
         1.90 Launa- og verðlagsmál          300,0     220,0     520,0
    55.     Við 10-190 Ýmis verkefni
         a.     1.11 Fastanefndir          5,8     6,6     12,4
         b.     1.24 Tilkynningaskylda íslenskra skipa          36,1     -36,1     0,0
         c.     1.29 Almannavarna- og björgunarskóli á Gufu-
              skálum          12,2     -12,2     0,0
         d.     1.32 Slysavarnafélagið Landsbjörg          50,3     -50,3     0,0
         e.     Sértekjur          0,0     -1,8     -1,8
    56.     Við 10-211 Rekstur Vegagerðarinnar
         a.     1.01 Yfirstjórn          451,5     50,5     502,0
         b.     1.07 Þjónusta          2.042,3     511,7     2.554,0
         c.     1.11 Styrkir til ferja og sérleyfishafa          413,9     126,1     540,0
         d.      Innheimt af ríkistekjum          3.010,9     688,3     3.699,2
    57.     Við 10-212 Framkvæmdir Vegagerðarinnar
         a.     5.10 Viðhald          2.084,9     222,1     2.307,0
         b.     6.10 Framkvæmdir          8.070,0     -850,0     7.220,0
         c.      Innheimt af ríkistekjum          7.024,9     -627,9     6.397,0
    58.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          10-251 Umferðarstofa
         a.     1.01 Umferðarstofa          0,0     444,1     444,1
         b.     6.01 Tæki og búnaður          0,0     4,5     4,5
         c.     Sértekjur          0,0     -143,2     -143,2
         d.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     11,4     11,4
         
e.      Innheimt af ríkistekjum          0,0     294,0     294,0
    59.     Við 10-335 Siglingastofnun Íslands
         1.01 Yfirstjórn          483,3     20,0     503,3
          Greitt úr ríkissjóði          496,9     20,0     516,9
    60.     Við 11-299 Iðja og iðnaður, framlög
         1.30 Alþjóðlegt samstarf          19,7     3,0     22,7
          Greitt úr ríkissjóði          129,1     3,0     132,1
    61.     Við 11-301 Orkustofnun
         a.     1.02 Orkumálasvið          127,6     -127,6     0,0
         b.     1.03 Orkurannsóknir          118,8     177,6     296,4
         c.    Við 1.04 Sala rannsókna. Liðurinn orðast svo:
              1.04 Vatnamælingar          0,0     230,0     230,0
         d.     Sértekjur          -19,7     -230,0     -249,7
    62.     Við 11-371 Orkusjóður
         6.11 Virkjanarannsóknir          50,0     -50,0     0,0
    63.     Við 11-411 Byggðastofnun
         1.11 Atvinnuráðgjafar á landsbyggðinni          104,3     15,0     119,3
    64.     Við 12-402 Fjármálaeftirlitið
         1.01 Fjármálaeftirlitið          297,0     -8,3     288,7
          Innheimt af ríkistekjum          297,0     -8,3     288,7
    65.     Við 13-101 Hagstofa Íslands, aðalskrifstofa
         1.01 Yfirstjórn          392,1     28,0     420,1
          Greitt úr ríkissjóði          429,6     28,0     457,6
    66.     Við 14-190 Ýmis verkefni
         a.     1.23 Ýmis umhverfisverkefni          19,5     4,5     24,0
         b.     1.40 Alþjóðastofnanir          14,5     6,0     20,5
         c.     1.90 Ýmis verkefni          10,5     3,0     13,5
    67.     Við 14-211 Umhverfisstofnun
         1.01 Umhverfisstofnun          520,6     10,0     530,6
          Greitt úr ríkissjóði          482,2     10,0     492,2
    68.     Við 14-287 Úrvinnslusjóður
         a.     1.01 Almennur rekstur          73,0     -18,0     55,0
         b.     1.10 Úrvinnslusjóður          957,0     -297,0     660,0
         c.      Innheimt af ríkistekjum          1.030,0     -315,0     715,0
    69.     Við 14-403 Náttúrustofur
         a.     1.10 Náttúrustofa Neskaupstað          7,7     5,0     12,7
         b.     1.11 Náttúrustofa Vestmannaeyjum          7,7     5,0     12,7
         c.     1.12 Náttúrustofa Bolungarvík          7,7     5,0     12,7
         d.     1.13 Náttúrustofa Stykkishólmi          7,7     5,0     12,7
         e.     1.14 Náttúrustofa Sauðárkróki          7,7     5,0     12,7
         f.     1.15 Náttúrustofa Sandgerði          7,7     5,0     12,7
         g.     1.16 Náttúrustofa Norðausturlands          0,0     7,7     7,7
    70.     Við 14-410 Veðurstofa Íslands
         1.01 Almenn starfsemi          455,1     4,0     459,1


SÉRSTÖK YFIRLIT


Þús. kr.

1. Háskóla- og vísindastofnanir, viðhald og stofnkostnaður
              (02-269-5.21 og 6.21).

    1.     Háskólinn á Akureyri, nýbygging          130.000
    2.     Háskólinn á Akureyri, rannsóknahús          20.000
    3.     Viðhald, óskipt          20.000
          Samtals                170.000


2. Framhaldsskólar, stofnkostnaður (02-318-6.90 og 6.95).
    1.     Menntaskólinn í Kópavogi          60.000
    2.     Fjölbrautaskóli Vesturlands, Akranesi          50.000
    3.     Verkmenntaskólinn á Akureyri          70.000
    4.     Lundur, Akureyri          15.000
    5.     Framhaldsskólinn á Laugum          28.000
    6.     Menntaskólinn á Egilsstöðum          52.000
    7.     Fjölbrautaskóli Suðurlands, Selfossi          60.000
    8.     Fjölbrautaskóli Suðurnesja, Keflavík          69.000
    9.     Óskipt, viðhald          18.000
          Samtals                422.000


3. Söfn, ýmis framlög (02-919-1.90).
    1.     Húni II          800
    2.     Iðnaðarsafnið á Akureyri, undirbúningur flutninga          500
    3.     Þjóðlagasetur Bjarna Þorsteinssonar          2.000
    4.     Kvennasögusafn Íslands          500
    5.     Sjávarsafn á Norðurtanga, Ólafsvík          2.500
    6.     Kirkjubæjarstofa          5.000
    7.     Náttúrugripasafn í Vestmannaeyjum          2.000
    8.     Herhúsið, Siglufirði          2.000
    9.     Sauðfjársetur á Ströndum          1.000
    10.     Búvélasafn Hvanneyri          2.000
    11.     Búvélasafn á Flúðum          1.000
          Samtals           19.300


4. Söfn, ýmis stofnkostnaður (02-919-6.90).
    1.     Sögusetrið á Hvolsvelli          7.000
    2.     Hvalamiðstöðin á Húsavík          7.000
    3.     Sögusafnið í Perlunni Reykjavík          5.000
    4.     Safnahús í Neðstakaupstað á Ísafirði, geymslu- og sýningarhúsnæði          6.000
    5.     Safnahús í Búðardal – Safn Leifs Eiríkssonar          7.000
    6.     Kjarvalsstofa, Álfaland          2.000
    7.     Saltfisksetur Íslands í Grindavík          7.000
    8.     Samgöngusafnið Skógum          7.000
    9.     Sjóminjasafnið Ósvör, Bolungarvík, uppbygging húsa           7.000
    10.     Uppbygging Íslenska stríðsárasafnsins á Reyðarfirði          3.000
    11.     Uppbygging Sjóminja- og smiðjumunasafns Jósafats Hinrikssonar          3.000
    12.     Safn um myndlist Tryggva Ólafssonar, Neskaupstað          2.000
    13.     Eyrbyggja – Sögumiðstöð          7.000
    14.     Íþróttasafn Íslands, Akranesi          1.500
    15.     Uppbygging Tónminjaseturs Íslands á Stokkseyri          2.000
    16.     Minjasafn Egils Ólafssonar, hönnun og skipulag lóðar          1.000
    17.     Veiðisafn á Stokkseyri          500
    18.     Stofnun sjóminjasafns í Reykjavík          5.000
          Samtals           80.000


5. Menningarstofnanir, viðhald og stofnkostnaður (02-969-6.21).
    1.     Þjóðminjasafn Íslands, endurbygging Þjóðminjasafnshúss          180.000
    2.     Þjóðminjasafn Íslands, endurbætur gamalla húsa í vörslu safnsins          55.000
    3.     Byggðasöfn, framkvæmdastyrkir          20.000
    4.     Þjóðskjalasafn Íslands          20.000
    5.     Þjóðleikhús, endurbætur          10.000
    6.     Listasafn Íslands          10.000
    7.     Viðhald, óskipt          10.000
          Samtals           305.000


6. Listir, framlög (02-982-1.90).
    1.     Dalabyggð, Leifshátíð          500
    2.     Íslensk grafík          200
    3.     Listasafn Kópavogs          1.000
    4.     Stórsveit Reykjavíkur          500
    5.     Reykholtshátíð, tónlistarhátíð          500
    6.     Efling Stykkishólms, tónleikahald          500
    7.     Leikminjasafn Íslands, íslensk leikminjaskrá          1.000
    8.     Leikminjasafn Íslands, sýning          3.000
    9.     Harmonikkufélag Vestfjarða, safn          300
    10.     Samband íslenskra myndlistarmanna          2.500
    11.     Leikbrúðuland          1.200
    12.     Félag íslenskra tónlistarmanna          1.200
    13.     Sumartónleikar við Mývatn          500
    14.     Tónlistarfélagið ÚT          4.000
    15.     Tónleikahald í Skaftárhreppi          500
    16.     Berjadagar, tónlistarhátíð á Tröllaskaga          500
    17.     Listvinafélag Vestmannaeyja, tónlistarhátíð          500
    18.     Norræn barnaleikhúshátíð          2.000
    19.     Tónhátíð í Þjórsárveri          500
    20.     Rannsóknarstofnun í helgisiðum í Skálholti          7.000
         Óskipt          34.100
          Samtals           62.000

7. Styrkir til útgáfumála (02-983-1.11).
    1.     Færeysk orðabók, útgáfa orðabókar          1.800
    2.     Eyrbyggjar – útgáfustarf á menningar- og sögutengdu efni          400
    3.     Oddur Helgason, ættfræðirannsóknir          800
    4.     Útgáfufélagið Guðrún, útgáfa fornbókmennta á erlendum tungumálum          500
    5.     Nesútgáfan, útgáfa um listferil Kjarvals          500
    6.     Jón Björnsson, Íslensk áraskip á 19. og 20. öld          600
    7.     Þjóðsagan um Gretti, teiknimynd          1.000
    8.     Börn og bækur – IBBY á Íslandi          400
    9.     Alfræðiorðabók sjávarútvegsins          500
    10.     Byggðasaga Skagafjarðar          1.000
          Samtals           7.500


8. Norræn samvinna (02-984-1.90).
         Norræna félagið, rekstur og sérverkefni          8.000
         Óskipt          5.000
          Samtals           13.000


9. Æskulýðsmál (02-988-1.90).
    1.     AFS á Íslandi          1.000
    2.     Snorraverkefnið, samskiptaverkefni við Vestur-Íslendinga          5.000
    3.     Hvítasunnukirkjan á Íslandi          3.000
    4.     Fíladelfía í Reykjavík          2.000
    5.     Ungmennafélag Íslands, NSU          1.500
         Óskipt          6.000
          Samtals           18.500


10. Ýmis íþróttamál (02-989-1.90).
    1.     Náttúruböð í Mývatnssveit           2.000
    2.     Sumarbúðirnar Ástjörn, Gamla hús          1.000
    3.     Frjálsíþróttasamband Íslands          2.000
    4.     Sundsamband Íslands          1.000
    5.      Körfuknattleikssamband Íslands          500
         Óskipt          6.400
          Samtals           12.900


11. Ýmis framlög (02-999-1.90).
    1.     Heimilisiðnaðarsafnið á Blönduósi          4.500
    2.     Lýsir, myndlist í íslenskum handritum          1.000
    3.     Snjáfjallasetur, skráning, varðveisla o.fl.          1.000
    4.     Leiðbeiningarstöð Kvenfélagasambands Íslands          1.200
    5.     Holt í Önundarfirði, viðgerðir á húsnæði          700
    6.     Músík og saga, verkefnið munnleg geymd          1.000
    7.     Heimili og skóli, endurnýjun efnis til útgáfu          500
    8.     Kvenfélagasamband Íslands, rekstrarstyrkur          2.000
    9.     Geðhjálp – Fjölmennt          500
    10.     Kvenréttindafélag Íslands, ráðstefnuhald o.fl.          600
    11.     Surtseyjarfélagið, rannsóknir og starfsemi          500
12.    Klúbbur matreiðslumeistara          700
    13.     Þjóðbúningaráð, starfsemi ráðsins          500
    14.     Sænautasel          500
    15.     ÓB-ráðgjöf, fullorðinsfræðsla          2.000
    16.     Zontaklúbbur Akureyrar          1.000
    17.     Fornleifastofnun Íslands          4.000
    18.     Ólafsvíkurprestakall, minnisvarði          2.500
    19.     Vestfirðir á miðöldum          7.000
    20.     Kirkjumiðstöð við Vestmannsvatn          1.000
    21.     Sögufélag Ísfirðinga          2.000
    22.     Steinaríki Íslands, Akranesi          1.000
    23.     Menningarnefnd Vatnleysustrandarhrepps          1.000
          Samtals          36.700     

12. Ýmislegt, ýmis stofnkostnaður (02-999-690).
    1.     Viðgerð á eikarbátnum Sædísi, Ísafirði          3.500
    2.     Viðgerð á vélbátnum Gesti, Ísafirði          3.500
    3.     Endursmíði vélbátsins Ölvers frá Bolungarvík          3.500
    4.     Uppbygging húsdýragarðs á Blönduósi          3.000
    5.     Menningar- og fræðsluverkefnið Grettistak          7.000
    6.     Jöklasetur á Hornafirði          7.000
    7.     Viðgerð á Kútter Sigurfara          3.500
    8.     Viðgerðir á Sæljóni Ak 24, Byggðasafnið að Görðum          1.500
    9.     Byggðasafnið að Görðum, framkvæmdir á útisvæði          1.500
    10.     Sjóminjasafn Íslands, viðgerð á árabátnum Þór          3.500
    11.     Minjasafn Egils Ólafssonar, kaup á Maríu Júlíu BA-36          2.000
    12.     Vélsmiðjan á Þingeyri          7.000
    13.     Tálknafjarðarkirkja, lista- og menningarhús          5.000
    14.     Landnámssetur í Borgarbyggð          7.000
    15.     Manngerðir hellar          3.000
          Samtals           61.500


13. Ýmis verkefni (04-190-1.90).
    1.      Hólaskóli, gæðamat í ferðaþjónustu          4.000
    2.      Hólaskóli, Líf í fersku vatni          1.500
    3.      Lifandi landbúnaður, grasrótarhreyfing kvenna          500
    4.      Æðarræktarfélag Íslands          300
    5.     Vottunarstofan Tún          5.000
    6.      Landgræðslufélag Héraðsbúa          300
    7.      Landvernd          5.000
    8.      Nytjaland          7.000
    9.      Upplýsingatækni í dreifbýli          400
    10.      Sláturfélag Austurlands, Austurlamb          1.000
11.     Rannsókn á landslagi          3.000
12.     Landssamtök skógareigenda          1.000
13.     Rannsóknir á glerál          1.000
    14.     Ferðaþjónusta bænda, sóknarfæri í sveitum          2.000
         Óskipt          8.000
          Samtals           40.000


14. Fyrirhleðslur (04-311-1.90).
    1.     Vesturland          2.000
    2.     Norðurland          9.000
    3.     Austurland          6.000
    4.     Suðurland          25.000
         Heildarúttekt          2.400
          Samtals           44.400


15. Ýmis verkefni (05-190-1.90).
    1.     Kalkþörungaverkefni í Arnarfirði          5.000
    2.     Kalkþörungaverkefni í Hrútafirði          5.000
    3.     Botndýrarannsóknir í Sandgerði          4.000
         Óskipt          23.700
          Samtals           37.700


16. Félagasamtök, styrkir (07-999-1.31).
    1.     Umsjónarfélag einhverfra          600
    2.     Foreldra- og styrktarfélag Öskjuhlíðarskóla          4.000
    3.     Félag ábyrgra feðra          100
    4.      Foreldrafélag barna með AD/HD           500
    5.     Vernd          1.000
    6.     Sjálfsbjörg          3.500
    7.      Daufblindrafélag Íslands           700
    8.     Félag einstæðra foreldra          1.200
    9.     Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra          1.600
    10.     Barnaheill          1.000
    11.     Félag heyrnarlausra          3.200
    12.     Samtök um vinnu og verkþjálfun          500
    13.     Landssamband eldri borgara          1.200
    14.     Fræðsla fyrir fatlaða og aðstandendur           700
    15.     Systkinasmiðjan          500
16.    Vímulaus æska          4.000
    17.     Hjálpræðisherinn          500
    18.     Þroskahjálp          5.000
    19.     Blindrafélagið          8.500
    20.     Samtök aldraðra          1.000
    21.     Landsbyggðin lifi          1.000
    22.     Ný dögun          600
    23.     Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur          2.000
    24.      Kvennaráðgjöfin          700
    25.     Sjónarhóll          15.000
         Óskipt          3.600
          Samtals           62.200


17. Ýmis framlög (07-999-1.90).
    1.     Samtökin ´78          1.000
    2.      Hjálparstarf kirkjunnar          1.000
    3.      Regnbogabörn          5.000
    4.      Leigjendasamtökin          1.000
    5.     Félags- og skólaþjónusta Þingeyinga          5.000
         Óskipt          14.500
          Samtals           27.500


18. Bygging sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva og læknisbústaða (08-381-6.90).
    1.     Heilbrigðisstofnunin Akranesi          41.200
    2.     Hjúkrunarheimili Hólmavík          900
    3.     Bygging anddyris og bílskýlis við sjúkrahús á Sauðárkróki          15.800
    4.     Endurinnrétting sjúkrahúss á Siglufirði          23.000
    5.     Heilsugæslustöð á Akureyri, 3. hæð          25.000
    6.     Innrétting hæðar (K1) í suðurálmu FSA          30.000
    7.     Dvalar- og hjúkrunarheimilið Naust á Þórshöfn          18.800
    8.     Heilsugæslustöð Reyðarfirði          4.000
    9.     Hjúkrunarheimilið Hulduhlíð, Eskifirði          5.000
    10.     Fjórðungssjúkrahúsið Neskaupstað, endurbygging eldri hluta          5.000
    11.     Hjúkrunarheimili Kirkjubæjarklaustri          17.000
    12.     Sjúkrahús Suðurlands          100.000
    13.     Vistheimilið Arnarholti          25.800
    14.     Heilsugæslustöðin á Skagaströnd          5.000
          Samtals           316.500


19. Ýmis framlög (08-399 1.90).
    1.     Heimili og skóli, foreldrasamningur          1.700
    2.     Foreldrafélag sykursjúkra barna          400
    3.     Blóðgjafafélag Íslands          200
    4.     Samtök sykursjúkra          700
    5.     Húsnæðisfélagið SEM          1.500
    6.     Bergmál, líknar- og vinafélag          500
    7.     Stómasamtök Íslands          200
    8.     MS-félag Íslands          500
    9.     Félag áhugafólks og aðstandenda Alzheimers-sjúklinga          1.000
    10.     Landsamtök hjartasjúklinga          2.000
    11.     Samtök psoriasis- og exemsjúklinga          1.200     
    12.     Heilsubærinn Bolungarvík          1.600
    13.     Samtök lungnasjúklinga          400
    14.     Lauf, landssamtök áhugafólks um flogaveiki          1.000
    15.     Félag heilablóðfallsskaðaðra          400
    16.     Umhyggja          1.500
    17.     Gigtarfélag Íslands          2.500     
    18.     Tourette-samtökin          400
    19.     Alnæmissamtökin          600
    20.     Málbjörg, félag um stam          200
    21.     Beinvernd          500
    22.     Astma- og ofnæmisfélagið          1.000
    23.     Fræðslusamtök um kynlíf og barneignir          1.000
    24.     Lífsvog          400
    25.     Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna          1.000
    26.     Parkinsonsamtökin          200
    27.     PKU-félagið á Íslandi          200
          Samtals           22.800


20. Gestastofur, söfn og markaðsstarf (10-190-1.42).
    1.     Þórbergssetur að Hala í Suðursveit           7.000
    2.      Kelduneshreppur, gljúfrastofa          1.000
    3.     Ferðamálanefnd Austur-Flóa          1.000
    4.     Gestastofa í Bjarnarhöfn          600
         Óskipt           6.900
         Samtals           16.500


21. Söfn tengd samgöngum og ferðaþjónustu (10-190-1.45).
    1.     Samgönguminjasafnið Ystafell          1.000
    2.     Véla- og samgönguminjasafnið að Stóragerði í Óslandshlíð          1.000
    3.      Ferðaþjónustan Grunnavík ehf .          800
          Óskipt          2.200
          Samtals           5.000


22. Ýmislegt (10-190-1.90).
    1.      Svifflugfélag Íslands          2.000
    2.      Myndasýning í Kiðagili, fyrsta bílferðin yfir Sprengisand          200
         Óskipt          17.200           Samtals           19.400


23. Lendingarbætur (10-336-6.74).
    1.     Grunnavík Jökulfjörðum          200
    2.     Hesteyri Jökulfjörðum          300
    3.     Hornstrandir, Aðalvík, Hlöðuvík o.fl.          300
    4.     Ingólfsfjörður, við Ós          1.000
    5.     Gjögur, Karlshöfn          200
    6.     Kolbeinsá Bæjarhreppi          400
    7.     Villinganes Skagafirði          500
    8.     Lagarfjót          1.000
         Samtals           3.900


24. Nýsköpun og markaðsmál (11-299-1.50).
    1.     Fagráð textíliðnaðarins          4.000
    2.     Elí ehf., olíuplógur          2.000
         Óskipt          25.800
         Samtals           31.800