Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 141. máls.
130. löggjafarþing 2003–2004.
Þskj. 410  —  141. mál.
Nefndarálitum frv. til l. um breyt. á l. um talnagetraunir, nr. 26 2. maí 1986.

Frá allsherjarnefnd.    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Hjalta Zóphóníasson og Rögnu Árnadóttur frá dómsmálaráðuneyti og Sigurbjörn Gunnarsson frá Íslenskri getspá. Umsagnir bárust um málið frá Happdrætti Háskóla Íslands, Öryrkjabandalagi Íslands, Happdrætti SÍBS, Ungmennafélagi Íslands, Íslenskri getspá og Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands.
    Frumvarpinu er ætlað að framlengja heimild Íslenskrar getspár til að reka getraunastarfsemi til 1. janúar 2019. Ágóða af getraunastarfseminni hefur verið og skal áfram varið til eflingar íþrótta- og ungmennastarfi í landinu og til að greiða stofnkostnað við íbúðarhúsnæði fyrir öryrkja eða til að standa undir annarri starfsemi Öryrkjabandalagsins í þágu öryrkja.
    Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt.
    Sigurjón Þórðarson var fjarverandi við afgreiðslu málsins.
    Kolbrún Halldórsdóttir sat fundi nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er samþykk áliti þessu.

Alþingi, 24. nóv. 2003.Bjarni Benediktsson,


form., frsm.


Guðrún Ögmundsdóttir.


Jónína Bjartmarz.Birgir Ármannsson.


Katrín Júlíusdóttir.


Sigurður Kári Kristjánsson.Ágúst Ólafur Ágústsson.


Sigurrós Þorgrímsdóttir.