Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 787. máls.
130. löggjafarþing 2003–2004.
Þskj. 1490  —  787. mál.
Nefndarálitum frv. til l. um breyt. á l. nr. 33 5. maí 2000, um veiðieftirlitsgjald, með síðari breytingum.

Frá meiri hluta sjávarútvegsnefndar.    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Jón B. Jónasson frá sjávarútvegsráðuneyti. Þá hafa nefndinni borist umsagnir frá Hafrannsóknastofnuninni, Samtökum uppboðsmarkaða, Byggðastofnun, Vélstjórafélagi Íslands, Félagi dagbátaeigenda, Alþýðusambandi Íslands, Farmanna- og fiskimannasambandi Íslands, Landssambandi íslenskra útvegsmanna og Landssambandi smábátaeigenda.
    Í frumvarpinu er lagt til að veiðieftirlitsgjald falli niður frá 1. september nk. Einnig er lagt til að innheimt verði sama gjald fyrir flutning á sóknardögum milli skipa og innheimt er fyrir flutning á aflahlutdeild og krókaaflahlutdeild.
    Meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 20. apríl 2004.Guðjón Hjörleifsson,


form., frsm.


Kristinn H. Gunnarsson.


Guðlaugur Þór Þórðarson.Guðjón A. Kristjánsson.


Ísólfur Gylfi Pálmason.


Guðjón Guðmundsson.