Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 734. máls.
130. löggjafarþing 2003–2004.
Þskj. 1611  —  734. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. nr. 134 22. desember 1995, um öryggi vöru og opinbera markaðsgæslu, með síðari breytingum.

Frá meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar (PHB, KHG, GunnB, DJ, BÁ, ÖJ).     1.      Við 1. gr.     
                  a.      A-liður falli brott.
                  b.      Í stað orðanna „til notkunar“ í b-lið komi: eða notkunar.
                  c.      1. málsl. efnismálsgreinar c-liðar orðist svo: Ákvæði 8. og 9. gr. laga þessara taka ekki til vöru sem um gilda sérstök lög eða reglur um öryggi vöru.
                  d.      Í stað orðsins „gild“ í 2. málsl. c-liðar komi: gilda.
     2.      2.–4. gr. falli brott.
     3.      Við 6. gr.
                  a.      Í stað orðanna „án áhættu“ í 1. málsl. a-liðar komi: hættulaus.
                  b.      Í stað orðsins „samsetningar-“ í 1. tölul. a-liðar komi: samsetningarleiðbeiningar.
                  c.      B-liður falli brott.
     4.      Við 8. gr. 1. efnismgr. orðist svo:
                  Vara telst vera örugg ef hún uppfyllir skilyrði sem fram koma í íslenskum stöðlum, sem innleiða Evrópustaðla, sem tilvísun hefur verið birt í hér á landi og í Stjórnartíðindum Evrópubandalagsins í samræmi við ákvæði tilskipunar um öryggi vöru.
     5.      Við 9. gr.
              a.      1. málsl. 1. efnismálsgreinar orðist svo: Framleiðanda vöru er skylt að upplýsa um hættu sem kann að fylgja notkun hennar ef hættueiginleikarnir eru ekki augljósir og gera varúðarráðstafanir til að takmarka hættuna.
              b.      Síðari málsliður 5. efnismgr. orðist svo: Skjöl skulu aldrei geymd skemur en skylt er að geyma skjöl samkvæmt ákvæðum bókhaldslaga.
              c.      Í stað tilvísunarinnar „í 1. og 2. mgr.“ í 6. efnismgr. komi: í 1., 2. og 4. mgr.
              d.      7. efnismgr. orðist svo:
                     Framleiðendur og dreifingaraðilar skulu ekki flytja út frá Íslandi vöru til landa utan Evrópska efnahagssvæðisins hafi hún verið tekin af markaði vegna hættu sem neytendum stafar af henni.
              e.      8. efnismgr. falli brott.
     6.      Við 10. gr. A- og c-liður falli brott.
     7.      Við 18. gr. Efnismálsgreinin orðist svo:
                  Eftirlitsstjórnvaldi er heimilt að krefjast þess að vara sem getur verið hættuleg við tiltekin skilyrði eða tiltekna notkun sé merkt með upplýsingum á íslensku um þá hættu.
     8.      Við 20. gr. Í stað orðanna „og tilnefndir aðilar“ komi: og tilnefndra aðila.