Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 947. máls.
130. löggjafarþing 2003–2004.
Þskj. 1625  —  947. mál.
Nefndarálitum frv. til l. um breyt. á l. um flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála, nr. 31/1987, með síðari breytingum.

Frá samgöngunefnd.    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Ragnhildi Hjaltadóttur, Jóhann Guðmundsson og Þorstein Egilsson frá samgönguráðuneyti, Ástríði S. Thorsteinsson frá Flugmálastjórn, Kristin Árnason, Grétar Má Sigurðsson og Önnu Jóhannsdóttur frá utanríkisráðuneyti, Björn Inga Knútsson, flugvallarstjóra á Keflavíkurflugvelli og Jóhann Benediktsson, sýslumann á Keflavíkurflugvelli, Sigurð Helgason og Guðjón Arngrímsson frá Flugleiðum og Jón Karl Ólafsson frá Íslandsflugi.
    Umsagnir um málið bárust frá Flugmálastjórn, Samtökum ferðaþjónustunnar, Icelandair, Flugfélagi Íslands, Byggðastofnun, Flugfélagi Vestmannaeyja og Vegagerðinni.
    Málið var rætt í nefndinni í samhengi við þingmál 946, frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 41/1949, um gildistöku alþjóðsamnings um samræmingu nokkurra reglna varðandi loftflutninga milli landa, með síðari breytingum, og þingmál 945, frumvarp til laga um breytingu á lögum um loftferðir, nr. 60/1998, með síðari breytingum, en nefndin gefur álit um hvert þessara mála fyrir sig.
    Með frumvarpi þessu er brugðist við dómi EFTA-dómstólsins frá 12. desember 2003 þar sem dæmt var að með því að viðhalda gildandi ákvæðum um flugvallagjald í lögum um flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála, þar sem hærra gjald er lagt á farþega sem ferðast frá landinu til annarra EFTA-landa en á farþega í innanlandsflugi, bryti Ísland gegn skyldum sínum skv. 36. gr. EES-samningsins og grein 3(1) í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2408/92 frá 23. júlí 1992 um aðgang bandalagsflugvéla að flugleiðum innan bandalagsins.
    Í frumvarpinu er lagt til að í stað flugvallagjalds samkvæmt gildandi lögum komi flugvallaskattur sem verði 382 kr. á hverja brottför á flugvelli á Íslandi og jafnhár hvort sem um innanlands- eða millilandaflug er að ræða. Þá verði lagt á sérstakt þjónustugjald til að fjármagna viðbótarkostnað vegna rekstrar og viðhalds alþjóðlegra varaflugvalla á Íslandi sem skal greiða vegna hvers manns sem ferðast frá Íslandi til annarra landa. Gjald þetta er ákveðið í 2. gr. frumvarpsins 598 kr. en skal endurskoðað á tveggja ára fresti, sbr. 9. gr. frumvarpsins.
    Við undirbúning frumvarpsins leitaði samgönguráðuneyti eftir sérstöku áliti Davíðs Þórs Björgvinssonar lagaprófessors um framangreindan dóm EFTA-dómstólsins og túlkun viðeigandi réttarreglna. Við gerð frumvarpsins hefur m.a. verið tekið tillit til niðurstaðna hans.
    Nefndin fellst á þau sjónarmið sem frumvarpið byggist á og fram koma í athugasemdum með því.


Prentað upp.

    Nefndin leggur til orðalagsbreytingu á 8. gr. frumvarpsins.
    Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGU:

    Við 8. gr. Orðin „Tekjum af“ í 1. og 2. málsl. falli brott.

    Þuríður Backman sat fund nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er hún samþykk áliti þessu með fyrirvara og áskilur sér rétt til að styðja breytingartillögur.
    Guðjón Hjörleifsson, Guðjón A. Kristjánsson, Einar Már Sigurðarson, Jóhann Ársælsson og Einar Karl Haraldsson undirrita álitið með fyrirvara og áskilja sér rétt til að leggja fram og styðja breytingar við málið.
    Kristinn H. Gunnarsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins.

Alþingi, 10. maí 2004.Guðmundur Hallvarðsson,


form., frsm.


Arnbjörg Sveinsdóttir.


Birkir J. Jónsson.Guðjón Hjörleifsson,


með fyrirvara.


Guðjón A. Kristjánsson,


með fyrirvara.


Einar Már Sigurðarson,


með fyrirvara.Jóhann Ársælsson,


með fyrirvara.


Einar Karl Haraldsson,


með fyrirvara.