Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 849. máls.
130. löggjafarþing 2003–2004.
Þskj. 1709  —  849. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um olíugjald og kílómetragjald o.fl.

Frá 1. minni hluta efnahags- og viðskiptanefndar (PHB, BÁ, DJ, GII).     1.      Við 4. gr. Við 1. mgr. bætist nýr töluliður sem orðist svo: til nota á vörubifreiðar með krana yfir 25 tonnmetrum.
     2.      Við 6. gr. 1. málsl. 1. mgr. orðist svo: Þeim sem hafa einkaleyfi til fólksflutninga skv. 1. mgr. 7. gr. laga nr. 73/2001, um fólksflutninga, vöruflutninga og efnisflutninga á landi, skulu endurgreidd 80% olíugjalds af olíu vegna rekstrar almenningsvagna í áætlunarferðum.
     3.      Við 18. gr.
                  a.      Í stað orðanna „fyrir síðustu sex ár“ í 2. málsl. 3. mgr. komi: vegna síðustu tveggja ára.
                  b.      Í stað orðsins „dómsmeðferðar“ í 1. málsl. 4. mgr. komi: hugsanlegrar dómsmeðferðar.
     4.      Við 24. gr. Í stað „1. janúar 2005“ í 1. og 3. málsl. komi: 1. júlí 2005.