Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 481. máls.
131. löggjafarþing 2004–2005.
Þskj. 1019  —  481. mál.
Nefndarálitum frv. til l. um breyt. á l. um helgidagafrið, nr. 32 14. maí 1997.

Frá allsherjarnefnd.    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Rögnu Árnadóttur og Ásgerði Ragnarsdóttur frá dómsmálaráðuneyti, Elías Magnússon frá Landssambandi íslenskra verslunarmanna, Guðmund B. Ólafsson frá Verslunarmannafélagi Reykjavíkur og Sigurð Jónsson frá Samtökum verslunar og þjónustu. Umsagnir bárust um málið frá Verslunarmannafélagi Reykjavíkur, Landssambandi íslenskra verslunarmanna, Biskupsstofu og Samtökum verslunar og þjónustu.
    Í frumvarpinu er lagt til að starfsemi matvöruverslana sem uppfylla ákveðin skilyrði, þ.e. að verslunarrými sé undir 600 fermetrum og a.m.k. 2/ 3 hlutar veltunnar séu sala á matvælum, drykkjarvöru og tóbaki, verði heimiluð föstudaginn langa, páskadag og hvítasunnudag. Þetta helgast einkum af jafnræðissjónarmiðum, en á landsbyggðinni tíðkast það nokkuð að margar tegundir verslunarstarfsemi sameinist undir einu þaki, svo sem bensínstöð, matvöruverslun, söluturn og myndbandaleiga. Í þéttbýli er þessu síður fyrir að fara. Því ríkir ekki jafnræði í aðstöðu ferðamanna jafnt sem heimamanna til að nálgast matvæli á þeim helgidögum sem frumvarpið tekur til.
    Nefndin ræddi hvort frumvarpið skerti með einhverjum hætti rétt verslunarfólks til frítíma, en telur að kjarasamningar verndi þann rétt með afgerandi hætti. Hvað rýmkun á afgreiðslutíma ákveðinna verslana á tilteknum helgidögum varðar hafa öll sjónarmið verið vegin og metin og ákveðið að fara leið sem komi til móts við þá þróun í verslun sem átt hefur sér stað undanfarin ár, sem og þarfir ferðaþjónustunnar. Um leið var horft til fordæma frá öðrum ríkjum. Með hliðsjón af þeim takmörkunum sem frumvarpið gengur út frá og ákvæðum kjarasamninga um frítíma verslunarfólks telur nefndin að sú leið sem farin er í frumvarpinu sé heppileg.
    Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt.
    Atli Gíslason sat fundi nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er ekki samþykkur áliti þessu.

Alþingi, 17. mars 2005.Bjarni Benediktsson,


form., frsm.


Jónína Bjartmarz.


Kjartan Ólafsson.Birgir Ármannsson.


Sigurjón Þórðarson.


Sigurður Kári Kristjánsson.Guðrún Ögmundsdóttir.


Össur Skarphéðinsson.