Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 720. máls.
131. löggjafarþing 2004–2005.
Þskj. 1300  —  720. mál.




Breytingartillaga



við frv. til l. um breyt. á l. um nr. 3/1987, um fjáröflun til vegagerðar, með síðari breytingum.

Frá meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar (PHB, DJ, BÁ, UMÓ, SÞorg).



    Við 1. gr.
     a.      1. málsl. 3. mgr. a-liðar orðist svo: Sé lesið af ökumæli ökutækis sem er undir 10.000 kg að leyfðri heildarþyngd, eða ökumæli bifreiðar sem ætluð er til fólksflutninga, á tímabilinu 15. til og með 29. júní skal akstur ökutækisins áætlaður frá álestrardegi til loka álestrartímabils.
     b.      Í stað „1.500“ í 2. mgr. b-liðar komi: 5.000.
     c.      Við greinina bætist nýr stafliður, c. (XI), svohljóðandi:
                  Þrátt fyrir 24. gr. laga nr. 87/2004, um olíugjald og kílómetragjald o.fl., skal ákvæði til bráðabirgða I, sbr. lög nr. 59/1994, gilda til 1. janúar 2006.