Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 786. máls.
131. löggjafarþing 2004–2005.
Þskj. 1326  —  786. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. nr. 68/1997, um Lánasjóð landbúnaðarins, með síðari breytingum.

Frá meiri hluta landbúnaðarnefndar (DrH, AKG, BJJ, GHall, DJ).     1.      Í stað orðanna „falla brott“ í 2. og 4. málsl. 2. gr. komi: falla úr gildi.
     2.      3. gr. orðist svo:
                  Við gildistöku laga þessara verði eftirfarandi breytingar á öðrum lögum:
                  a.      Orðin „Lánasjóði landbúnaðarins (áður Stofnlánadeild Búnaðarbanka Íslands)“ í 43. gr. og „Lánasjóði landbúnaðarins“ í 47. gr. jarðalaga, nr. 81/2004, falla brott.
                  b.      100. gr. laga nr. 76/1970, um lax- og silungsveiði, fellur brott.
                  c.      Lokamálsliður 28. gr. laga nr. 3/1955, um skógrækt, orðast svo: Greiða skal sömu vexti og verðbætur á bætur frá innlausnardegi til greiðsludags og Lífeyrissjóður bænda reiknar af lánum hverju sinni.
     3.      4. og 5. gr. falli brott.