Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 701. máls.
131. löggjafarþing 2004–2005.
Þskj. 1333  —  701. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á ýmsum lögum við stofnun Landbúnaðarstofnunar.

Frá meiri hluta landbúnaðarnefndar (DrH, AKG, BJJ, GHall, DJ).     1.      1. gr. falli brott.
     2.      Í stað orðsins „þeirra“ í c-lið 2. efnismgr. 3. gr. komi: þess.
     3.      Á eftir 3. gr. komi ný grein sem orðist svo:
             2. málsl. 5. mgr. 9. gr. laganna orðast svo: Hann skal tafarlaust tilkynna Landbúnaðarstofnun um sjúkdóminn og gera í samráði við stofnunina ráðstafanir sem þurfa þykir.
     4.      4. gr. orðist svo:
                 Eftirfarandi breytingar verða á 11. gr. laganna:
                  a.      2. mgr. orðast svo:
                      Ráða skal einn héraðsdýralækni í hvert umdæmi, að undanskildu Vestfjarðaumdæmi, Þingeyjarumdæmi og Austurlandsumdæmi nyrðra, en í hvert þeirra skal ráða tvo héraðsdýralækna.
                  b.      6. mgr. orðast svo:
                      Forstjóri Landbúnaðarstofnunar ræður héraðsdýralækna og setur þeim erindisbréf. Í erindisbréfinu skal kveðið á um starfsskyldur, eftirlitsstörf og heimild til annarra dýralæknastarfa. Héraðsdýralæknar skulu ráðnir samkvæmt ákvæðum laga nr. 70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.
                  c.      Í stað orðsins „Landbúnaðarráðuneytið“ í 8. mgr. kemur: Landbúnaðarstofnun.
     5.      5. og 6. gr. falli brott.
     6.      7. gr. verði 6. gr. og 8. gr. verði 5. gr.
     7.      Á eftir 8. gr. komi ný grein sem orðist svo:
             1. mgr. 18. gr. laganna orðast svo:
             Verði Landbúnaðarstofnun þess vör að dýralæknir, sem hefur starfsleyfi, vanræki skyldur sínar og störf, fari út fyrir verksvið sitt eða brjóti alvarlega í bága við fyrirmæli sem dýralæknum er skylt að starfa eftir ber Landbúnaðarstofnun að áminna hann um að bæta ráð sitt.
     8.      9. gr. orðist svo:
                 Í stað orðsins „Yfirdýralæknir“ í 2. mgr. 3. gr. laganna, og sama orðs hvarvetna annars staðar í lögunum að undanskilinni 10. gr., og orðanna „embætti yfirdýralæknis“ í 2. mgr. 11. gr. laganna kemur, í viðeigandi beygingarfalli: Landbúnaðarstofnun.
     9.      Á eftir 9. gr. komi tvær nýjar greinar sem orðist svo:
                  a.      (9. gr.)
                      Í stað orðsins „hann“ í 6. gr. og 1. mgr. 11. gr. laganna kemur: stofnunin.
                  b.      (10. gr.)
                      2. málsl. 24. gr. laganna orðast svo: Þá getur Landbúnaðarstofnun bannað hvers konar litamerkingar á búfé á ákveðnum svæðum.
     10.      Á eftir 12. gr. komi ný grein sem orðist svo:
                 Í stað orðsins „hann“ í lokamálslið 1. mgr. 6. gr. laganna kemur: stofnunin.
     11.      14. gr. orðist svo:
                 Í stað orðsins „kjötmatsformanni“ í 2. mgr. og orðsins „kjötmatsformanns“ 3. mgr. 15. gr. laganna kemur, í viðeigandi beygingarfalli: Landbúnaðarstofnun.
     12.      19. gr. orðist svo:
                 Í stað orðanna „Rannsóknastofnun landbúnaðarins“ í 1. og 2. tölul. 2. mgr. 3. gr. og 2. mgr. 5. gr. laganna kemur, í viðeigandi beygingarfalli: Landbúnaðarháskóli Íslands.
     13.      Á eftir 20. gr. komi ný grein sem orðist svo:
                 Fyrirsögn II. kafla laganna verður: Landbúnaðarstofnun.
     14.      23. gr. orðist svo:
                 Í stað orðsins „yfirdýralæknis“ í 2. gr. og orðsins „yfirdýralæknir“ í 6. gr. laganna kemur, í viðeigandi beygingarfalli: Landbúnaðarstofnun.
     15.      24. gr. orðist svo:
             Í stað orðanna „embættis yfirdýralæknis“ í 2. mgr. 2. gr. laganna og orðsins „yfirdýralæknis“ í 2. mgr. 2. gr. laganna, og sama orðs hvarvetna í 6.–10. gr., 15.–16. gr. og 19. gr. laganna, kemur, í viðeigandi beygingarfalli: Landbúnaðarstofnun.
     16.      Á eftir 24. gr. komi ný grein sem orðist svo:
             Í stað orðanna „yfirdýralæknir eða fulltrúi hans“ í 1. mgr. 12. gr. laganna kemur: Landbúnaðarstofnun eða fulltrúi hennar.
     17.      Á undan 26. gr. komi ný grein sem orðist svo:
                 3. málsl. 4. gr. laganna orðast svo: Skrána skal uppfæra árlega og senda fyrir 15. janúar ár hvert búnaðarsamböndum, héraðsdýralæknum og Landbúnaðarstofnun og skal stofnunin halda heildarskrá fyrir allt landið.
     18.      26. gr. orðist svo:
                 Í stað orðanna „Bændasamtökum Íslands“ í 11. gr. og tvívegis í 1. mgr. 13. gr. laganna, og orðsins „Bændasamtökin“ í 1. mgr. 13. gr. laganna kemur, í viðeigandi beygingarfalli: Landbúnaðarstofnun.
     19.      28. gr. orðist svo:
                 Í stað orðsins „yfirdýralæknis“ í 1. og 5. mgr. 16. gr. og 3. tölul. 17. gr. laganna kemur, í viðeigandi beygingarfalli: Landbúnaðarstofnun.
     20.      Á undan 29. gr. komi ný grein sem orðist svo:
                 Í stað orðanna „Bændasamtök Íslands skulu“ í 1. mgr. 38. gr. og 1. mgr. 53. gr. laganna kemur: Landbúnaðarstofnun skal.
     21.      29. gr. orðist svo:
                 Í stað orðanna „Bændasamtök Íslands“ í 2. mgr. 38. gr. laganna og sömu orða í 4. mgr. 39. gr., a-lið 1. mgr. 42. gr., 1. málsl. 2. mgr. 44. gr., 3. mgr. 53. gr., 2. mgr. 54. gr. og 2. mgr. 82. gr. laganna kemur, í viðeigandi beygingarfalli: Landbúnaðarstofnun.
     22.      Á eftir 29. gr. komi ný grein sem orðist svo:
                 Í stað orðanna „Bændasamtök Íslands tilkynna“ í 3. málsl. 2. mgr. 44. gr. laganna kemur: Landbúnaðarstofnun tilkynnir.
     23.      32. gr. orðist svo:
                 Í stað orðsins „veiðimálastjóri“ í 3. mgr. 2. gr. laganna, og sama orðs hvarvetna annars staðar í lögunum, og orðanna „embættis veiðimálastjóra“ í 11. mgr. 23. gr. og 3. mgr. 72. gr. laganna, kemur, í viðeigandi beygingarfalli: Landbúnaðarstofnun.
     24.      Á eftir 32. gr. komi þrjár nýjar greinar sem orðist svo:
                  a.      (40. gr.)
                      2. málsl. 3. mgr. 10. gr. laganna orðast svo: Öllum veiðieigendum er skylt að gefa henni þær skýrslur sem óskað er eftir um þau atriði sem skrásetja þarf.
                  b.      (41. gr.)
                      1. málsl. 2. mgr. 12. gr. laganna orðast svo: Skýrslur þessar skulu gerðar eftir fyrirmynd er Landbúnaðarstofnun setur og skal hún sjá um að þeir aðilar sem skýrslur eiga að gefa geti fengið skýrslueyðublöð ókeypis.
                  c.      (42. gr.)
                      Í stað orðsins „hann“ í 2. mgr. 19. gr. laganna og sama orðs í 20. gr., 21. gr., 9. mgr. 23. gr., 3. mgr. 27. gr., 2. og 4. mgr. 30. gr., 1. mgr. 39. gr., 3. málsl. 1. mgr. 41. gr., 1. málsl. 4. mgr. 62. gr., 1. og 2. mgr. 97. gr. og tvisvar í 1. mgr. 99. gr. laganna kemur, í viðeigandi beygingarfalli: hún.
     25.      Á eftir 34. gr. komi tvær nýjar greinar sem orðist svo:
                  a.      (45. gr.)
                      1., 2. og 3. mgr. 96. gr. laganna orðast svo:
                      1. Landbúnaðarstofnun veitir eftirlitsmönnum starfsleyfi til að fylgjast með veiði þar sem þurfa þykir enda æski veiðifélag þess, eigendur eða notendur veiði og greiði kostnað af eftirlitinu. Á sama hátt veitir Landbúnaðarstofnun eftirlitsmanni með klaköflun starfsleyfi þar sem þurfa þykir og greiðir viðkomandi klakleyfishafi kostnað sem af þessu leiðir.
                      2. Rétt er Landbúnaðarstofnun að veita eftirlitsmönnum starfsleyfi til að fylgjast með því að bann við laxveiðum í sjó sé virt. Kostnaður við störf þeirra greiðist úr ríkissjóði.
                      3. Eftirlitsmenn skulu hafa nákvæmar gætur á því að veiði í umdæmi þeirra sé stunduð með löglegum hætti. Þeir safna skýrslum, m.a. skulu þeir gera skrár um veiðivélar, lagnir og drætti í umdæmum sínum og sjá um merkingu veiðarfæra. Nánari fyrirmæli um starfsemi eftirlitsmanna setur Landbúnaðarstofnun í starfsleyfi.
                  b.      (46. gr.)
                      2. málsl. 3. mgr. 97. gr. laganna orðast svo: Landbúnaðarstofnun og faggiltir eftirlitsaðilar skulu bundin þagnarskyldu um upplýsingar sem þau fá við framkvæmd eftirlits.
     26.      39. gr. orðist svo:
                 Í stað orðsins „yfirdýralækni“ í 2. mgr. 11. gr., 2. mgr. 13. gr. og 2. mgr. 14. gr. laganna kemur, í viðeigandi beygingarfalli: Landbúnaðarstofnun.
     27.      Á eftir 39. gr. komi ný grein sem orðist svo:
                 3. málsl. 3. mgr. 16. gr. laganna orðast svo: Auk þeirra á Landbúnaðarstofnun fulltrúa í nefndinni og er hann formaður hennar.
     28.      40. gr. orðist svo:
                 Í stað orðsins „yfirdýralækni“ í 3. mgr. 4. gr. og 2. mgr. 11. gr. laganna og orðanna „embættis yfirdýralæknis“ í 2. mgr. 6. gr. laganna kemur, í viðeigandi beygingarfalli: Landbúnaðarstofnun.