Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 440. máls.
131. löggjafarþing 2004–2005.
Þskj. 1347  —  440. mál.
Nefndarálitum frv. til lokafjárlaga fyrir árið 2002.

Frá minni hluta fjárlaganefndar.    Frumvarp til lokafjárlaga fyrir árið 2002 er hið fimmta í röðinni síðan lög um fjárreiður ríkisins, nr. 88/1997, tóku gildi en þau komu til framkvæmda árið 1998. Þetta frumvarp er jafnframt hugsað sem staðfesting á ríkisreikningi fyrir árið 2002. Í þessu nefndaráliti hefur það lítinn tilgang að fjalla um stöðu einstakra stofnana eða fjárlagaliða því að frá lokum ársins 2002 hafa verið samþykkt mörg fjárlög og fjáraukalög sem breytt hafa þeirri stöðu. Auk þess liggur fyrir þinginu frumvarp til lokafjárlaga fyrir árið 2003.
    Í 45. gr. fjárreiðulaganna er fjallað um frumvarp til lokafjárlaga og þar segir: ,,Með ríkisreikningi sem lagður er fram á Alþingi, sbr. 7. gr., skal fylgja frumvarp til lokafjárlaga honum til staðfestingar. Þar skal leitað heimilda til uppgjörs á skuldum eða ónotuðum fjárveitingum sem ekki eru fluttar milli ára. Jafnframt skal leggja fram sérstaka skrá ásamt skýringum yfir geymdar fjárheimildir og um þá aðila sem hafa farið fram úr fjárheimildum ársins. Heimilt er að greiða slíka umframgreiðslu af fjárveitingu næsta árs. Einnig skal gerð grein fyrir ónýttum lántökuheimildum liðins árs.“
    Ljóst er að það frumvarp sem hér er til umfjöllunar uppfyllir ekki öll skilyrði þessarar greinar. Í fyrsta lagi fylgdi frumvarpið ekki ríkisreikningi þegar hann var lagður fram á sínum tíma. Í öðru lagi eru ekki gefnar skýringar á geymdum fjárheimildum né heldur skrá um þá aðila sem farið hafa fram úr fjárheimildum ársins. Þá er í þriðja lagi ekki gerð grein fyrir ónýttum lántökuheimildum liðins árs.
    Frumvarpið er þrjár greinar. Sú fyrsta fjallar um breytingar á fjárheimildum vegna frávika ríkistekna frá áætlun fjárlaga. Hvergi er að finna í lögum um fjárreiður ríkisins ákvæði sem heimilar að fjárheimildum stofnana sé breytt með þessum hætti. Líta verður svo á að í fjárlögum sé veitt tiltekin útgjaldaheimild og síðan sýnd áætluð fjármögnun þeirra útgjalda. Stofnunin hefur því ekki heimild til að fara út fyrir þann útgjaldaramma sem settur er í fjárlögum þótt ríkistekjur aukist. Það væri aðeins réttlætanlegt ef kostnaðarauki stofnunar stæði í réttu hlutfalli við tekjuaukann. Að mati minni hlutans þarf að lögfesta þessa framkvæmd og setja um hana skýrar reglur.
    2. gr. frumvarpsins sýnir afgangsheimildir og umframgjöld í árslok 2002 sem falla niður. Samkvæmt þessari grein eru veittar ,,viðbótarfjárheimildir“ að fjárhæð 13,8 milljarðar kr. Stærstu liðirnir eru eins og undanfarin ár frávik vegna lífeyrisskuldbindinga að fjárhæð 10,1 milljarðar kr. og afskriftir skattkrafna að fjárhæð 5,8 milljarðar kr. Engar skýringar eru gefnar á þessum frávikum eins og fjárreiðulögin gera þó ráð fyrir.
    3. gr. frumvarpsins kveður á um að lögin taki þegar gildi og yrði ríkisreikningur fyrir árið 2002 þar með staðfestur. Eins og fram kemur í nefndaráliti 1. minni hluta um frumvarp til lokafjárlaga fyrir árið 2001 er víða ósamræmi milli frumvarpsins og ríkisreiknings. Þetta ósamræmi heldur áfram milli ára meðan ekki hefur verið tryggt samræmi milli ríkisreiknings og lokafjárlaga. Það þýðir að staða fjárheimilda einstakra stofnana og fjárlagaliða er röng í ríkisreikningi og gefur því ekki rétta mynd af stöðu þeirra. Þar sem ekki er fullt samræmi á milli ríkisreiknings 2002 og þessa frumvarps þarf að breyta þessari grein til samræmis við sambærilega grein í lokafjárlögum áranna 2000 og 2001.
    Minni hluti nefndarinnar telur ekki ástæðu til að hafa frekari orð um þetta frumvarp en bendir á ítarlegri umfjöllun um frumvarp til lokafjárlaga fyrir árið 2003 þar sem fjallað er meira um efnisatriði sem snerta lokafjárlög.
    Guðjón Arnar Kristjánsson sat fundi nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er sammála áliti þessu.

Alþingi, 4. maí 2005.Einar Már Sigurðarson,


frsm.


Anna Kristín Gunnarsdóttir.


Jón Gunnarsson.
Helgi Hjörvar.


Jón Bjarnason.