Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 174. máls.
132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 525  —  174. mál.
Nefndarálitum frv. til l. um breyt. á l. nr. 125/1999, um málefni aldraðra, með síðari breytingum.

Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Ólaf Ólafsson, Borgþór S. Kjærnested og Helga Hjálmsson frá Landssambandi eldri borgara, Stefaníu Björnsdóttur, Ásgeir Guðmundsson og Einar Árnason frá félagi eldri borgara í Reykjavík.
    Með frumvarpinu er lagt til að gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra verði hækkað um 5,87%, um 337 kr. á hvern gjaldanda, úr 5.738 kr. í 6.075 kr. Í athugasemdum sem fylgja frumvarpinu kemur fram að hækkunin sé í samræmi við áætlaðar verðlagsbreytingar og að gert sé ráð fyrir að byggingarvísitala hækki um 5,87% frá verðlagi í desember 2003 til desember 2004. Sú hækkun liggur hins vegar fyrir og þarf því ekki að áætla hana.
    Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.
    Ágúst Ólafur Ágústsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins.

    Alþingi, 6. des. 2005.Ásta Möller,


varaform., frsm.


Magnús Stefánsson.


Pétur H. Blöndal.Ásta R. Jóhannesdóttir,


með fyrirvara.


Drífa Hjartardóttir.


Þuríður Backman,


með fyrirvara.Birkir J. Jónsson.


Guðrún Ögmundsdóttir,


með fyrirvara.