Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 364. máls.
132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 530  —  364. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 4/1995, með síðari breytingum.

Frá félagsmálanefnd.     1.      Við 2. gr.
          a.      1. efnismgr. orðist svo:
                 Leggja skal árlega fasteignaskatt á allar fasteignir sem metnar eru í fasteignamati 31. desember á næstliðnu ári samkvæmt Landskrá fasteigna, sbr. þó 4. mgr. 4. gr. og 5. gr.
          b.      Í stað orðsins „heilbrigðislögum“ í b-lið 3. efnismgr. komi: lögum um heilbrigðisþjónustu.
     2.      Við 3. gr. 2. og 3. málsl. 4. efnismgr. orðist svo: Fasteignaskattur leggst á nýjar lóðir og ný mannvirki í hlutfalli við ársálagningu frá næstu mánaðamótum eftir að þau eru skráð og metin í Landskrá fasteigna í samræmi við upplýsingar sem Fasteignamat ríkisins lætur sveitarstjórnum í té. Fasteignaskattur fellur niður næstu mánaðamót eftir að mannvirki er afskráð í Landskrá fasteigna.
     3.      Við 4. gr. Á eftir orðinu „menningar-“ í 2. efnismgr. komi: íþrótta-.
     4.      Á eftir 5. gr. komi ný grein, svohljóðandi:
             Í stað orðanna „1. desember“ í 2. mgr. 20. gr. laganna kemur: 31. desember.