Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 371. máls.
132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 856  —  371. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á lagaákvæðum um lífeyrissjóði.

Frá efnahags- og viðskiptanefnd.     1.      1. gr. verði svohljóðandi:
                      Á eftir 2. málsl. 2. mgr. 20. gr. laganna koma tveir nýir málsliðir, svohljóðandi: Lífeyrissjóði er heimilt að stofna til samstarfs við þá aðila sem standa að sjóðnum um innheimtu iðgjalda fyrir þá samhliða innheimtu lífeyrissjóðsiðgjalda. Slík innheimta má ekki hafa í för með sér kostnaðarauka fyrir lífeyrissjóðinn.
     2.      2. gr. verði svohljóðandi:
                      Eftirfarandi breytingar verða á 36. gr. laganna:
                  a.      Í stað hlutfallstölunnar „65%“ í 3. tölul. 1. mgr. kemur: 75%.
                  b.      Raðtalan „6.“ í 1. málsl. 4. mgr. fellur brott.
                  c.      Á eftir 1. málsl. 4. mgr. kemur nýr málsliður, svohljóðandi: Eign lífeyrissjóðs í hlutabréfum fyrirtækja skv. 6. tölul. 1. mgr. skal ekki vera meiri en 60% af hreinni eign sjóðsins.
                  d.      Í stað hlutfallstölunnar „50%“ í 2. málsl. 4. mgr. kemur: 60%.
                  e.      1. málsl. 7. mgr. orðast svo: Með hreinni eign í 3.–6. mgr. er átt við hreina eign lífeyrissjóðs til greiðslu lífeyris samkvæmt síðasta uppgjöri sem hefur verið kannað eða endurskoðað af endurskoðanda.
     3.      3.–12. gr. falli brott.
     4.      13. gr. orðist svo:
                      Lög þessi öðlast þegar gildi.