Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 616. máls.
132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 1000  —  616. mál.
Nefndarálitum frv. til l. um breyt. á l. nr. 79 24. maí 2005, um uppboðsmarkaði sjávarafla.

Frá sjávarútvegsnefnd.    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Arndísi Steinþórsdóttur frá sjávarútvegsráðuneyti, Bjarna Áskelsson frá Samtökum uppboðsmarkaða, Örn Pálsson frá Landssambandi smábátaeigenda og Friðrik J. Arngrímsson frá Landssambandi íslenskra útvegsmanna. Nefndinni bárust umsagnir frá Landssambandi smábátaeigenda, Samtökum fiskvinnslustöðva og Samtökum fiskvinnslu án útgerðar.
    Með frumvarpinu er lagt til að skilyrði um það hverjir megi reka uppboðsmarkað með sjávarafla hér á landi verði víkkuð út þannig að þau samrýmist alþjóðasamningum sem Ísland á aðild að.
    Nefndin bendir á að 1. gr. frumvarpsins gerir ráð fyrir undanþágu frá tvenns konar skilyrðum, annars vegar íslenskum ríkisborgararétti og hins vegar búsetu. Samkvæmt umræddri grein á undanþágan að ná m.a. til Færeyinga, án þess að tekið sé fram hvar þeir skuli vera búsettir. Nefndin telur það ófullnægjandi og leggur því til að bætt verði við að þeir skuli vera búsettir annaðhvort í Færeyjum eða hér á landi.
    Í athugasemdum við frumvarpið er vitnað í samning Íslands við Færeyjar um fríverslun. Nánar tiltekið er um að ræða samning milli ríkisstjórnar Íslands annars vegar og ríkisstjórnar Danmerkur og heimastjórnar Færeyja hins vegar sem undirritaður var í Hoyvík í Færeyjum 31. ágúst 2005.
    Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGU:

    Í stað orðsins „Færeyinga“ í 1. gr. komi: Færeyinga búsettra í Færeyjum eða á Íslandi.

    Jóhann Ársælsson, Jón Gunnarsson og Magnús Þór Hafsteinsson skrifa undir álit þetta með fyrirvara.
    Jón Bjarnason áheyrnarfulltrúi er samþykkur áliti þessu með fyrirvara.
    Guðlaugur Þór Þórðarson og Kristján L. Möller voru fjarverandi við afgreiðslu málsins.

Alþingi, 28. mars 2006.Guðjón Hjörleifsson,


form., frsm.


Kristinn H. Gunnarsson.


Jóhann Ársælsson,


með fyrirvara.Arnbjörg Sveinsdóttir.


Jón Gunnarsson,


með fyrirvara.


Magnús Þór Hafsteinsson,


með fyrirvara.Ísólfur Gylfi Pálmason.