Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 404. máls.
132. löggjafarþing 2005–2006.
Prentað upp.

Þskj. 1087  —  404. mál.
Meiri hluti.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. nr. 2/1995, um hlutafélög, með síðari breytingum (opinber hlutafélög).

Frá meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar (PHB, ÍGP, DJ, ArnbS, ÁMöl).     1.      1. gr. orðist svo:
             Við 2. mgr. 1. gr. laganna bætast tveir nýir málsliðir sem orðast svo: Opinbert hlutafélag merkir í lögum þessum félag sem hið opinbera, einn eða fleiri hluthafar, á að öllu leyti, beint eða óbeint. Slíkum félögum einum er rétt og skylt að hafa orðin opinbert hlutafélag í heiti sínu eða skammstöfunina ohf. og má tengja orðin eða skammstöfunina heiti eða skammstöfun á hlutafélagi.
     2.      Við 3. gr. Í stað orðanna „skulu gefa stjórninni skýrslu um eign sína í félögum“ komi: skulu gefa stjórninni skýrslu um eign sína í félögum skipti það máli varðandi starf þeirra.
     3.      Við 4. gr. Í stað orðanna „vefsíðu félagsins ef til er en ella annars staðar á vefnum“ komi: vef félagsins ef til er en ella annars staðar á netinu.
     4.      Efnismálsgrein 5. gr. orðist svo:
             Fulltrúum fjölmiðla er heimilt að sækja aðalfund opinbers hlutafélags. Kjörnum fulltrúum eigenda, þingmönnum ef ríkið er eigandi og viðkomandi sveitarstjórnarmönnum ef sveitarfélag er eigandi, er heimilt að sækja aðalfund með rétt til að bera fram skriflegar fyrirspurnir.
     5.      Við 7. gr. Í stað orðanna „fundargerðabók vegna aðalfundar“ komi: fundargerðabók vegna aðalfundar opinbers hlutafélags.
     6.      Við 9. gr.
                  a.      Í stað orðanna „vefsíðu sinni ef til er en ella annars staðar á vefnum“ í fyrri efnismálslið komi: vef sínum ef til er en ella annars staðar á netinu.
                  b.      Í stað orðsins „hálfsársuppgjör“ í síðari efnismálslið komi: sex mánaða árshlutareikning.