Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 448. máls.
132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 1122  —  448. mál.
Breytingartillagavið frv. til l. um breyt. á l. um stjórn fiskveiða, nr. 38 15. maí 1990, með síðari breytingum.

Frá meiri hluta sjávarútvegsnefndar (GHj, KHG, ArnbS, KÓ, ÍGP).    Við 2. mgr. ákvæðis til bráðabirgða I bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Þá skal endurgreiða gjald vegna úthlutunar aflaheimilda í rækju á Flæmingjagrunni fyrir árið 2006 og skal veiðigjald fyrir árin 2006, 2007 og 2008 innheimt í lok hvers árs miðað við rækjuafla hvers skips á því ári.