Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 503. máls.
132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 1162  —  503. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á umferðarlögum, nr. 50 30. mars 1987, með síðari breytingum.

Frá meiri hluta samgöngunefndar (GHall, DJ, GHj, SÞorg, MS).     1.      Í stað orðsins „farmflutninga“ í a- og b-lið a-liðar og í b-lið 1. gr., 1. og 3. efnismgr. 3. gr. og 1. efnismgr. 4. gr. komi: vöruflutninga.
     2.      Við 1. gr. Skilgreining á farstarfsmanni í b-lið orðist svo:
                  Starfsmaður flytjanda, það er ökumaður og aðrir í áhöfn hóp- eða vörubifreiðar sem aðstoða ökumann við önnur störf en akstur og einnig sá sem er í bifreið til þess að leysa ökumanninn af þegar hann tekur hvíld.
     3.      Við 3. gr. Á eftir orðunum „aksturstíma ökumanns hvern dag“ í c-lið 1. mgr. komi: hverja viku og hálfsmánaðarlega.
     4.      Við 6. gr.
                  a.      Á undan orðinu „munnvatnssýni“ í 1. málsl. 1. mgr. komi: svita- og.
                  b.      Á undan orðunum „eða munnvatnssýna“ í b-lið 1. mgr. komi: svita-.
                  c.      Á undan orðunum „og munnvatnssýni“ í 1. málsl. 2. mgr. komi: svita-.
                  d.      Á undan orðinu „munnvatnssýni“ í 1. málsl. 2. mgr. komi: svita- eða.
                  e.      Á undan orðunum „og munnvatnssýnis“ í 1. málsl. 3. mgr. komi: svita-.
                  f.      Á undan orðunum „og þvagsýnis“ í 2. málsl. 3. mgr. komi: svita-.
     5.      Á eftir 6. gr. komi þrjár nýjar greinar sem orðist svo:
                  a.      (7. gr.)
                     A-liður 2. mgr. 50. gr. laganna orðast svo: bifreið til farþega- eða vöruflutninga í atvinnuskyni.
                  b.      (8. gr.)
                     B-liður 1. mgr. 52. gr. laganna orðast svo: skilyrði fyrir útgáfu ökuskírteinis og endurnýjun, þar á meðal um ökupróf, akstursmat og um endurmenntun ökumanna sem stjórna hópbifreið til farþegaflutninga og vörubifreið til vöruflutninga á vegum í atvinnuskyni.
                  c.      (9. gr.)
                     Í stað orðanna „fullra 13 ára“ í 3. málsl. 1. mgr. 55. gr. laganna kemur: fullra 15 ára.
     6.      Við 9. gr. er verði 12. gr. Á greininni verði svofelldar breytingar:
                  a.      Í stað orðanna „farmflutninga- og hópbifreiða“ í 2. mgr. komi: ökutækja sem eru meira en 3,5 tonn að leyfðri heildarþyngd.
                  b.      Í stað „farmflutninga-“ í 4. efnismgr. komi: vöruflutninga-.
                  c.      Lokamálsliður 5. mgr. verði 6. mgr.
     7.      Á eftir 12. gr. komi ný grein er verði 16. gr., svohljóðandi:
                   Eftirfarandi breytingar verða á 81. gr. laganna:
                  a.      1. mgr. orðast svo:
                     Vegamálastjóri ákveður hvaða þjóðvegir utan þéttbýlis skuli teljast aðalbrautir þar sem umferð hefur forgang, sbr. 2. mgr. 25. gr.
                  b.      3. mgr. orðast svo:
                     Vegamálastjóri ákveður hraðamörk skv. 3. og 4. mgr. 37. gr. ef um þjóðveg utan þéttbýlis er að ræða. Á öðrum vegum ákveður lögreglustjóri hraðamörkin, að fengnum tillögum sveitarstjórnar.
     8.      Við 7. mgr. 14. gr., er verði 18. gr., bætist nýr málsliður sem orðist svo: Tekið skal fram í vottorði læknis skv. a-lið að sjúklingurinn sé þrátt fyrir sjúkdóm sinn og lyfjainntöku fullkomlega fær um stjórnun ökutækis.
     9.      15. gr. falli brott.
     10.      16. gr. falli brott.