Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 789. máls.
132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 1195  —  789. mál.
Tillaga til þingsályktunarum ferðasjóð íþróttafélaga .

Frá menntamálanefnd.    Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa nefnd sem í sitji fulltrúar fjármálaráðherra, menntamálaráðherra, sveitarfélaga, íþróttaforustunnar og íþróttafélaga úr öllum landshlutum, til að gera úttekt á kostnaði við ferðalög íþróttafélaga á viðurkennd mót. Jafnframt setji nefndin fram tillögur um hvort og þá hvernig skuli koma á sérstökum sjóði til að taka þátt í þeim kostnaði, hvernig fjármögnun hans skuli háttað og eftir hvaða reglum skuli úthlutað úr honum. Enn fremur geri nefndin tillögu um hvaða íþróttagreinar gætu fengið framlög úr sjóðnum, meðal annars með tilliti til einstakra landsvæða, aldurshópa og kynja.

Greinargerð.


    Á þessu löggjafarþingi (og einnig á 126. og 130. þingi) var sambærileg þingsályktunartillaga flutt. Fyrsti flutningsmaður þeirrar tillögu er Hjálmar Árnason . Aðrir flutningsmenn eru Birkir J. Jónsson, Dagný Jónsdóttir, Guðjón Hjörleifsson, Kristján L. Möller og Magnús Stefánsson. Í þeirri tillögu er gert ráð fyrir að Alþingi veiti árlega af fjárlögum fé í sérstakan ferðasjóð íþróttafélaga til að standa straum af kostnaði við keppnisferðir. Jafnframt gerir tillagan ráð fyrir að úthlutun fjármuna úr sjóðnum fari eftir reglum sem menntamálaráðherra setur. Við umfjöllun nefndarinnar um framangreinda tillögu var ákveðið að flytja nýja þingsályktunartillögu byggða á henni en þó með umtalsverðum breytingum.
    Menntamálanefnd telur að æskilegt sé að skipuð verði nefnd og tekið sé fram að í nefndinni eigi sæti fulltrúar fjármálaráðherra og menntamálaráðherra, ásamt fulltrúum sveitarfélaga, íþróttaforustunnar og íþróttafélaga úr öllum landshlutum, þar á meðal íþróttafélaga á landsbyggðinni. Fyrir liggur að sá kostnaður sem til fellur við það að senda keppnislið á viðurkennd mót hefur verið þungbærastur fyrir íþróttafélög á landsbyggðinni og telur menntamálanefnd því rétt að fulltrúar þeirra eigi fulltrúa í nefndinni. Í öðru lagi leggur menntamálanefnd til að nefnd þeirri sem lagt er til að skipuð verði, verði falið að gera úttekt á umfangi þess kostnaðar sem íþróttafélög hafa fram til þessa þurft að mæta við að senda keppnislið sín á viðurkennd mót. Telur menntamálanefnd nauðsynlegt að slík úttekt fari fram áður en hafist er handa við tillögugerð um hvort stofna skuli slíkan sjóð og með hvaða hætti hann skuli fjármagnaður. Því leggur menntamálanefnd til að eftir að slík úttekt hefur farið fram setji nefndin fram tillögur, á grundvelli áðurnefndrar úttektar, um það hvort og þá hvernig koma skuli slíkum sjóði á, en jafnframt leggi nefndin fram tillögur um hvernig fjármögnun hans skuli háttað og eftir hvaða reglum skuli úthlutað úr honum. Í þessu sambandi telur menntamálanefnd rétt að taka fram að hún telur ekki augljóst að fjármögnun hans verði endilega tryggð með greiðslum úr ríkissjóði heldur kunni að vera ástæða til þess að aðrir komi að fjármögnun hans, svo sem sveitarfélög, íþróttahreyfingin og eftir atvikum enn aðrir aðilar. Að lokum leggur menntamálanefnd til að nefndin skilgreini nánar hvaða íþróttagreinar gætu sótt um framlag úr sjóðnum, m.a. með tilliti til einstakra landsvæða, aldurshópa og kynja, verði hann á annað borð stofnaður.