Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 403. máls.
132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 1204  —  403. mál.
Nefndarálitum frv. til l. um breyt. á l. nr. 88/1991, um aukatekjur ríkissjóðs, með síðari breytingum.

Frá meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar.    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Völu Rebekku Þorsteinsdóttur frá fjármálaráðuneyti og Hauk Guðmundsson og Fanneyju Óskarsdóttur frá dómsmálaráðuneyti. Þá bárust nefndinni umsagnir frá Sýslumannafélagi Íslands, ríkislögreglustjóra, Sambandi íslenskra myndlistarmanna, SVÞ – Samtökum verslunar og þjónustu, Myndstefi, Viðskiptaráði Íslands, Alþjóðahúsinu ehf., dómstólaráði, Alþýðusambandi Íslands, Seðlabanka Íslands og Útlendingastofnun.
    Með frumvarpinu er í fyrsta lagi lagt til að tekin verði gjöld af beiðnum til héraðsdóms og sýslumanns á grundvelli laga um öflun sönnunargagna vegna ætlaðra brota á hugverkaréttindum, en samhliða þessu frumvarpi er lagt fram frumvarp til slíkra laga. Í öðru lagi er lagt til að gjald fyrir umsókn um íslenskan ríkisborgararétt verði hækkað úr 1.350 kr. í 10.000 kr. og að gjald fyrir tilkynningu um ríkisborgararétt verði hækkað úr 1.350 kr. í 5.000 kr. Í þriðja lagi er lagt til að tekið verði upp gjald fyrir afgreiðslu umsókna um dvalarleyfi og búsetuleyfi. Í fjórða lagi er lagt til að tekið verði upp gjald fyrir beiðni til mannanafnanefndar um samþykki fyrir nafni og í fimmta lagi er lagt til að tekið verði gjald fyrir rafrænan aðgang að Lögbirtingablaði en gert er ráð fyrir í lögum nr. 15/2005, um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, að kveðið sé á um slíka gjaldtöku í lögum um aukatekjur ríkissjóðs.
    Við umfjöllun málsins í nefndinni kom fram í máli fulltrúa ráðuneytanna að tekjuauki ríkissjóðs af frumvarpinu í heild yrði um 38–39 millj. kr., þó með þeim fyrirvara að þegar ríkisborgarar hinna 10 nýju aðildarríkja ESB yrðu meðhöndlaðir sem EES-borgarar mundu þessar tekjur lækka umtalsvert. Nú liggur fyrir að það muni eiga sér stað á þessu ári, þ.e. verði frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 47/1993, um frjálsan atvinnu- og búseturétt launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins, og lögum nr. 97/2002, um atvinnuréttindi útlendinga (771. mál), sem lagt var fyrir Alþingi 10. apríl sl., samþykkt. Samkvæmt upplýsingum frá dómsmálaráðuneytinu verður þá að gera ráð fyrir að tekjuaukinn vegna frumvarps þessa dragist saman um 15 millj. kr.
    Spurt var hvort einhver úttekt hefði verið gerð á því hvaða kostnaður lægi að baki gjöldum sem kveðið er á um í lögum um aukatekjur ríkissjóðs. Fram kom í máli fulltrúa fjármálaráðuneytisins að svo væri ekki. Í því sambandi undirstrikar meiri hlutinn að þau gjöld sem lögin kveða á um eru skattar en ekki þjónustugjöld enda renna gjöldin í ríkissjóð til almennrar tekjuöflunar en er ekki ætlað að standa undir þeim kostnaði sem af viðkomandi þjónustu leiðir.
    Hvað varðar gjald fyrir rafrænan aðgang að Lögbirtingablaði velti nefndin því fyrir sér hvort yfirhöfuð væri rétt að taka gjald fyrir slíkan aðgang, sbr. umræðu um gjald fyrir rafrænan aðgang að lagasafninu sem fram fór á sínum tíma. Meiri hlutinn bendir á að í 3. málsl. 2. mgr. 7. gr. laga nr. 15/2005, um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, segir að fyrir rafrænan aðgang að Lögbirtingablaði skuli greiða gjald samkvæmt lögum um aukatekjur ríkissjóðs. Með frumvarpi þessu er því eingöngu verið að uppfylla þá lagaskyldu .
    Meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.
    Jóhanna Sigurðardóttir var fjarverandi við afgreiðslu málsins.

Alþingi, 25. apríl 2006.Pétur H. Blöndal,


form., frsm.


Magnús Stefánsson.


Dagný Jónsdóttir.Birgir Ármannsson.


Ásta Möller.