Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 596. máls.
132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 1326  —  596. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um varnir gegn fisksjúkdómum.

Frá landbúnaðarnefnd.     1.      Við 1. gr. Í stað orðanna „og vatnafisk“ komi: vatnafisk og lagardýr sem alin eru í eldisstöð á landi eða í sjó.
     2.      Við 3. gr.
                  a.      10. tölul. orðist svo: Hafbeit: Slepping gönguseiða til sjógöngu og föngun þeirra sem fullvaxta fiska á sleppistað þegar þeir ganga úr sjó í ferskvatn, annaðhvort til slátrunar eða flutnings í annað veiðivatn til endurveiða.
                  b.      22. tölul. orðist svo: Villtur fiskstofn: Fiskstofn þar sem meiri hluti fisks er klakinn í náttúrulegu umhverfi, elst þar upp og er kominn undan villtum foreldrum.
     3.      Við 4. gr.
                  a.      Í stað orðanna „rannsóknardeildar fisksjúkdóma í Tilraunastöð“ í 2. mgr. komi: Tilraunastöðvar.
                  b.      3. mgr. falli brott.
     4.      Við 10. gr. Á eftir orðinu „fisksjúkdómanefnd“ í 1. málsl. komi: og með hliðsjón af lögum um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim.
     5.      Við 11. gr. 1. mgr. orðist svo:
             Ráðherra skal, að höfðu samráði við Landbúnaðarstofnun, fisksjúkdómanefnd, Veiðimálastofnun og erfðanefnd landbúnaðarins, eftir því sem við á, setja nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara í reglugerð.
     6.      Við 13. gr.
                  a.      Í stað „1. júní“ í 1. málsl. komi: 1. júlí.
                  b.      Við bætist ný málsgrein er orðist svo:
                      Við gildistöku laga þessara verða eftirfarandi breytingar á öðrum lögum:
                      1.      Lög um Landbúnaðarstofnun, nr. 80/2005: Í stað orðanna „lögum nr. 76/1970, um lax- og silungsveiði“ í a-lið 2. gr. kemur: lögum um varnir gegn fisksjúkdómum.
                      2.      Lög um Rannsóknadeild fisksjúkdóma, nr. 50/1986:
                          a.    Í stað „nr. 76/1970“ í 2. mgr. 2. gr. kemur: um varnir gegn fisksjúkdómum.
                          b.    Í stað orðsins „fisksjúkdómanefndar“ í 5. tölul. 5. gr. og sama orðs hvarvetna annars staðar í lögunum kemur, í viðeigandi beygingarfalli: Landbúnaðarstofnun.
     7.      Við ákvæði til bráðabirgða.
                  a.      Í stað „tíu“ í 3. málsl. komi: ellefu.
                  b.      Á undan orðinu „fisksjúkdómanefnd“ í 3. málsl. komi: Félagi eigenda sjávarjarða.