Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 613. máls.
132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 1332  —  613. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um fiskrækt.

Frá landbúnaðarnefnd.     1.      Við 2. gr. Orðin „þ.m.t. hafbeitar“ falli brott.
     2.      Við 3. gr.
                  a.      11. tölul. orðist svo: Hafbeit: Slepping gönguseiða til sjógöngu og föngun þeirra sem fullvaxta fiska á sleppistað þegar þeir ganga úr sjó í ferskvatn, annaðhvort til slátrunar eða flutnings í annað veiðivatn til endurveiða.
                  b.      26. tölul. orðist svo: Villtur fiskstofn: Fiskstofn þar sem meiri hluti fisks er klakinn í náttúrulegu umhverfi, elst þar upp og er kominn undan villtum foreldrum.
     3.      Við 15. gr.
                  a.      Í stað „1. júní“ í 1. málsl. komi: 1. júlí.
                  b.      Við bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
                      Við gildistöku laga þessara verður eftirfarandi breyting á lögum um verndun Þingvallavatns og vatnasviðs þess, nr. 85/2005: Í stað orðanna „lax- og silungsveiði“ í 2. málsl. 3. mgr. 4. gr. kemur: fiskrækt.
     4.      Við ákvæði til bráðabirgða.
                  a.      Í stað „tíu“ í 3. málsl. komi: ellefu.
                  b.      Á undan orðinu „fisksjúkdómanefnd“ í 3. málsl. komi: Félagi eigenda sjávarjarða.