Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 387. máls.
132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 1407  —  387. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um stofnun Matvælarannsókna hf.

Frá allsherjarnefnd.     1.      Við 8. gr. Í stað „1. ágúst 2006“ komi: 1. janúar 2007.
     2.      9. gr. orðist svo:
                      Lög þessi öðlast þegar gildi.
     3.      Við 10. gr. Við bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
                      Í stað lokamálsliðar 1. mgr. 22. gr. laga um matvæli, nr. 93/1995, með síðari breytingum, koma tveir nýir málsliðir er orðast svo: Umhverfisstofnun skal hafa aðgang að niðurstöðum úr sýnatökum heilbrigðisnefnda sveitarfélaganna. Þá er ráðherra heimilt að fela stofnuninni eftirlit með afmörkuðum þáttum.
     4.      Við ákvæði til bráðabirgða I: Í stað „1. febrúar“ komi: 1. júlí.
     5.      Við ákvæði til bráðabirgða II: Í stað „20. júlí“ komi: 1. nóvember.
     6.      Við ákvæði til bráðabirgða IV: Í stað „1. ágúst 2006“ komi: 1. janúar 2007.