Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 714. máls.
132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 1415  —  714. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. um úrvinnslugjald, nr. 162/2002, með síðari breytingum.

Frá Guðlaugi Þór Þórðarsyni.     1.      Á eftir orðunum „tölulegum markmiðum“ í 1. gr. komi: sbr.
     2.      Við 3. gr.
                  a.      Við bætist nýr liður, a-liður, svohljóðandi: Í stað „2. mgr.“ í 1. mgr. komi: 4. mgr.
                  b.      Á eftir orðunum „innheimtumönnum ríkissjóðs“ í 2. efnismgr. e-liðar komi: fyrir því.
     3.      A-liður 6. gr. orðist svo: 1. málsl. 1. mgr. orðast svo: Heimilt er að kæra álagningu gjalds innan 60 daga frá gjalddaga gjaldsins vegna innlendrar framleiðslu en tollafgreiðsludegi ef um innflutning er að ræða.