Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 47. máls.
133. löggjafarþing 2006–2007.
Þskj. 477  —  47. mál.
Framhaldsnefndarálit


um frv. til fjáraukalaga fyrir árið 2006.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar.


    Nefndin hefur haft frumvarpið til athugunar og í því skyni leitað skýringa hjá fjármálaráðuneyti og fagráðuneytum varðandi beiðnir um auknar fjárheimildir.
    Meiri hlutinn gerir breytingartillögur við sundurliðun 2 sem samtals nema 377,8 m.kr. til hækkunar. Auk þess eru gerðar breytingartillögur við 4. gr. frumvarpsins.
    Einstakar tillögur eru skýrðar í álitinu auk þess sem fjallað verður nánar um þær í framsögu.


SKÝRINGAR VIÐ EINSTAKAR BREYTINGARTILLÖGUR


02 Menntamálaráðuneyti

        Lagt er til að fjárheimild menntamálaráðuneytis verði óbreytt.
201     Háskóli Íslands.
        1.01
Háskóli Íslands. Gerð er tillaga um að 3,6 m.kr. fjárheimild verði millifærð af lið Háskóla Íslands yfir á lið Háskólans á Akureyri vegna átaks til að fjölga nemendum í hjúkrunarfræði. Í frumvarpinu er 9,1 m.kr. fjárveiting færð á lið Háskóla Íslands vegna þessa en ætlunin var að hún skiptist á skólana. Gert er ráð fyrir að nemendum í hjúkrunarfræði fjölgi um 15 hjá Háskóla Íslands og um 10 hjá Háskólanum á Akureyri.
210     Háskólinn á Akureyri.
        1.01
Háskólinn á Akureyri. Gerð er tillaga um að 3,6 m.kr. fjárheimild verði millifærð á lið Háskólans á Akureyri af lið Háskóla Íslands eins og þar greinir.

03 Utanríkisráðuneyti

        Lagt er til að fjárheimild utanríkisráðuneytis verði aukin um 7,8 m.kr.
201     Sýslumaðurinn á Keflavíkurflugvelli.
        1.30
Öryggisverkefni. Gerð er tillaga um 7,8 m.kr. fjárveitingu til að mæta kostnaði af auknu álagi hjá embættinu vegna hryðjuverkaógnar í ágúst sl.

05 Sjávarútvegsráðuneyti

        Lagt er til að fjárheimild sjávarútvegsráðuneytis verði aukin um 15 m.kr.
202     Hafrannsóknastofnunin.
        1.01
Hafrannsóknastofnunin. Gerð er tillaga um 15 m.kr. framlag vegna kostnaðar við að halda hafrannsóknaskipinu Árna Friðrikssyni lengur úti en áætlað var vegna loðnuleitar. Lítið hefur fundist af loðnu og því er ráðgert að framlengja leitina fram undir jól.

06 Dóms- og kirkjumálaráðuneyti

        Lagt er til að fjárheimild dóms- og kirkjumálaráðuneytis verði aukin um 20 m.kr.
701     Þjóðkirkjan.
        1.15
Kirkjumiðstöðvar. Gerð er tillaga um 20 m.kr. framlag til uppbyggingar kirkju- og menningarmiðstöðvarinnar á Eskifirði sem þjónar m.a. því hlutverki að vera tónlistarhús alls Austurlands.

08 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti

    Lagt er til að fjárheimild heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytis verði aukin um 225 m.kr.
206     Sjúkratryggingar.
        1.91
Annað. Gerð er tillaga um 25 m.kr. framlag í tengslum við endurnýjun á samningi um húðmeðferðir í Bláa lóninu. Framlagið er ætlað til rannsókna á áhrifum náttúrulegrar meðferðar við húðsjúkdómnum psoriasis miðað við önnur úrræði.
401     Öldrunarstofnanir, almennt.
        1.01 Hjúkrunarheimili, almennt. Gerð er tillaga um að heimilt verði að ráðstafa allt að 360 m.kr. af ónotuðum fjárheimildum öldrunarstofnana til að koma til móts við rekstrarhalla öldrunarheimila á árunum 2005 og útkomuspá ársins 2006. Er fjárhæðin til viðbótar við þær 500 m.kr. sem gert var ráð fyrir að rynnu til reksturs hjúkrunarrýma við 2. umræðu frumvarpsins. Gert er ráð fyrir að af þessum 360 m.kr. fari 200 m.kr. til að koma til móts við rekstrarhalla hjúkrunarrýma, 150 m.kr. vegna dvalarrýma og 10 m.kr. vegna dagvista.
                   Fjárhæðin skiptist á milli stofnana sem hér segir:
             401 Öldrunarstofnanir, almennt
                       1.13 Óskipt framlag til minni öldrunarstofnana.          10,4 m.kr.
             405 Hrafnista, Reykjavík.
                    1.11 Dvalarrými.          5,0 m.kr.
              408     Sunnuhlíð, Kópavogi.
                       1.01 Hjúkrunarrými.          30,5 m.kr.
            411     Garðvangur, Garði.
                      1.01 Hjúkrunarrými.          27,9 m.kr.
            412     Hjúkrunarheimilið Skógarbær.
                       1.01 Hjúkrunarrými.          8,6 m.kr.
            413     Hjúkrunarheimilið Droplaugarstöðum.
                       1.01 Hjúkrunarrými.          25,5 m.kr.
            414     Hjúkrunarheimilið Lundur, Hellu.
                       1.01 Hjúkrunarrými.          9,9 m.kr.
                       1.11 Dvalarrými.          10,3 m.kr.
            415     Hjúkrunarheimilið Hulduhlíð, Eskifirði.
                       1.01 Hjúkrunarrými.          14,8 m.kr.
                      1.11 Dvalarrými.          0,5 m.kr.
             416     Hjúkrunarheimilið Hornbrekka, Ólafsfirði.
                      1.11 Dvalarrými.          2,2 m.kr.
               418     Seljahlíð, Reykjavík.
                         1.01 Hjúkrunarrými.          9,1 m.kr.
                         1.11 Dvalarrými.          13,3 m.kr.
             423     Höfði, Akranesi.
                      1.01 Hjúkrunarrými.          12,6 m.kr.
                      1.15 Dagvist.          1,7 m.kr.
             424     Dvalarheimili aldraðra Borgarnesi.
                      1.01 Hjúkrunarrými.          5,4 m.kr.
                      1.11 Dvalarrými.          18,4 m.kr.
             425     Dvalarheimili aldraðra Stykkishólmi.
                      1.01 Hjúkrunarrými.          4,0 m.kr.
             434     Samningur við Akureyrarbæ um öldrunarþjónustu.
                      1.11 Dvalarrými.          1,2 m.kr.
             436     Uppsalir, Fáskrúðsfirði.
                      1.01 Hjúkrunarrými.          2,7 m.kr.
                      1.11 Dvalarrými.          12,2 m.kr.
             438     Klausturhólar, Kirkjubæjarklaustri.
                      1.11 Dvalarrými.          0,4 m.kr.
             439     Hjallatún, Vík.
                      1.11 Dvalarrými.          3,2 m.kr.
             440     Kumbaravogur, Stokkseyri.
                      1.01 Hjúkrunarrými.          0,6 m.kr.
                     1.11 Dvalarrými.
         1,9 m.kr.
             441     Ás/Ásbyrgi, Hveragerði.
                     1.01 Hjúkrunarrými.          5,4 m.kr.
                      1.11 Dvalarrými.          4,4 m.kr.
             442     Hraunbúðir, Vestmannaeyjum.
                      1.01 Hjúkrunarrými.          4,4 m.kr.
                      1.11 Dvalarrými.
         10,8 m.kr.
                     1.15 Dagvist.     
    0,8 m.kr.
            444     Vífilsstaðir, Garðabæ.
                     1.01 Hjúkrunarrými.          28,2 m.kr.
            460     Dvalarrými aldraðra, önnur.
                     1.11 Dvalarrými aldraðra, önnur.          66,2 m.kr.
            477     Dagvistun aldraðra, aðrar.
                      1.10 Dagvistun aldraðra, aðrar.          7,5 m.kr.

                  Gerð er tillaga um fjárveitingar sem alls nema 200 m.kr. til sjúkrahúsa, heilbrigðisstofnana og heilsugæslustöðva vegna greiðsluvanda þeirra. Lagt er til að þeim 200 m.kr. verði skipt á milli stofnana sem hér segir:
             526    Heilsugæslustöðin Búðardal.
                    1.01
Heilsugæslustöðin Búðardal.          2,5 m.kr.
            711     Heilbrigðisstofnunin Akranesi.
                    1.11 Sjúkrasvið.          10,0 m.kr.
            731     Heilbrigðisstofnunin Bolungarvík.
                    1.21
Hjúkrunarrými.          8,5 m.kr.
            735     Heilbrigðisstofnunin Hólmavík.
                    1.01
Heilsugæslusvið.          0,3 m.kr.
            741     Heilbrigðisstofnunin Hvammstanga.
                    1.01
Heilsugæslusvið.          12,0 m.kr.
                     1.11 Sjúkrasvið.          6,5 m.kr.
            745     Heilbrigðisstofnunin Blönduósi.
                    1.01
Heilsugæslusvið.          19,0 m.kr.
            761     Heilbrigðisstofnun Þingeyinga.
                    1.01
Heilsugæslusvið.          72,0 m.kr.
            781     Heilbrigðisstofnunin Vestmannaeyjum.
                    1.21
Hjúkrunarrými.          28,0 m.kr.
            791     Heilbrigðisstofnunin Suðurnesjum.
                    1.21
Hjúkrunarrými.          20,0 m.kr.
            795     St. Jósefsspítali, Hafnarfirði.
                    1.11
St. Jósefsspítali, Hafnarfirði.           21,2 m.kr.

09 Fjármálaráðuneyti     

        Lagt er til að fjárheimild fjármálaráðuneytis verði aukin um 90 m.kr.
821     Vaxtabætur.
        1.11
Vaxtabætur. Lagt er til að fjárveiting til vaxtabóta hækki um 90 m.kr. frá því sem er í frumvarpinu eftir 2. umræðu og verði samtals 290 m.kr. Áformað er að viðmiðunarmörk eigna til skerðingar á vaxtabótum hækki um 30% í stað 25% eins og miðað er við í frumvarpinu.

10 Samgönguráðuneyti

        Lagt er til að fjárheimild samgönguráðuneytis verði aukin um 20 m.kr.
190     Ýmis verkefni.
        6.42
Ferðamannaaðstaða við ferjuhafnir. Gerð er tillaga um að veita 15 m.kr. framlag vegna kostnaðar við bílastæði við ferjuhöfn á Seyðisfirði.
471     Rekstur Flugmálastjórnar.
        1.01
Flugmálastjórn. Gerð er tillaga um 5 m.kr. framlag til Flugsafnsins á Akureyri. Jarðvegsframkvæmdir eru hafnar vegna byggingar flugskýlis við Akureyrarflugvöll þar sem safnið verður hýst og hyggst Flugmálastjórn Íslands styrkja safnið til þessara framkvæmda. Gert er ráð fyrir að framlagið verði fjármagnað með því að ráðstafa fyrirframmörkuðum tekjum stofnunarinnar.


    Meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem skýrðar
hafa verið hér að framan og gerð er tillaga um í sérstökum þingskjölum.

Alþingi, 28. nóv. 2006.


Birkir J. Jónsson,

form., frsm.

Einar Oddur Kristjánsson.

Drífa Hjartardóttir.


Arnbjörg Sveinsdóttir.

Dagný Jónsdóttir.

Ásta Möller.