Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 189. máls.
133. löggjafarþing 2006–2007.
Þskj. 490  —  189. mál.
Breytingartillögur


við frv. til l. um breyt. á l. um búnaðarfræðslu, nr. 57/1999, með síðari breytingum..

Frá landbúnaðarnefnd.


     1.      Á eftir 8. gr. komi ný grein, er orðist svo:
                  Orðin „svo og um fjárhæð námskeiðsgjalda“ í 2. mgr. 19. gr. laganna falla brott.
     2.      Við 10. gr.
                  a.      Við a-lið (29. gr.) bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
                     Stjórn Hólaskóla skv. 30. gr. er heimilt að stofna til kennslu eða rannsókna á öðrum fræðasviðum, enda uppfylli starfsemin skilyrði til viðurkenningar samkvæmt lögum nr. 63/2006, um háskóla.
                  b.      Í stað orðsins „hæfni“ í 1. málsl. 4. mgr. g-liðar (34.gr.) komi: hæfi.
     3.      Á eftir 10. gr. komi ný grein, er orðist svo:
                   Eftirfarandi breytingar verða á 36. gr. laganna:
                  a.      Í stað orðsins „skólagjöldum“ í a-lið kemur: gjöldum
                  b.      Við bætist nýr liður sem verður d-liður, svohljóðandi: skólagjöldum, sbr. 3. mgr. 29. gr.
     4.      Við 4. mgr. ákvæðis til bráðabirgða bætist nýr málsliður, 1. málsl., svohljóðandi: Ákvæði 2. gr. kemur til framkvæmda þegar menntastofnanir landbúnaðarins hafa hlotið viðurkenningu, sbr. 1. og 3. gr. laga um háskóla, nr. 63/2006.