Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 330. máls.
133. löggjafarþing 2006–2007.
Prentað upp.

Þskj. 583  —  330. mál.
Leiðréttur texti.
Breytingartillögur


við frv. til l. um breyt. á l. um almannatryggingar og lögum um málefni aldraðra.

Frá meiri hluta heilbrigðis- og trygginganefndar (GÓJ, ÁMöl, PHB, GÖrl, JónK).


     1.      Við 1. gr.
                  a.      Í stað b- og c-liðar 2. efnismgr. komi einn liður, svohljóðandi: Tekjur elli- og örorkulífeyrisþega af atvinnu skulu hafa áhrif við útreikning á fjárhæð tekjutryggingar skv. 17. gr. Lífeyrisþegi getur valið að hafa 300.000 kr. frítekjumark vegna atvinnutekna eða telja 60% af atvinnutekjum til tekna við útreikning tekjutryggingar. Ef um hjón er að ræða skulu atvinnutekjur lífeyrisþegans, sbr. 1. málsl., hafa 75% vægi og atvinnutekjur maka hafa 25% vægi.
                  b.      Á eftir 10. efnismgr. komi ný málsgrein, svohljóðandi:
                          Tryggingastofnun ríkisins er heimilt, að ósk lífeyrisþega, að dreifa eigin tekjum lífeyrisþegans sem stafa af fjármagnstekjum og séreignarsparnaði sem leystur hefur verið út í einu lagi á allt að 10 ár. Ekki er heimilt að dreifa slíkum tekjum oftar en einu sinni á hverju tímabili.
     2.      Á eftir 2. gr. komi ný grein, svohljóðandi:
                 3. málsl. 1. mgr. 15. gr. laganna orðast svo: Um uppbótina gilda ákvæði 1. mgr., sbr. 2. mgr. og 2. málsl. 4. mgr., 12. gr. um búsetutíma og örorkumat og 5. mgr. 12. gr.
     3.      Í stað orðanna: „Við 2. mgr. bætist“ í b-lið 9. gr. komi: Við 1. málsl. 2. mgr. bætist.
     4.      Við 12. gr.
                  a.      Ákvæði til bráðabirgða 22 falli brott.
                  b.      Ákvæði til bráðabirgða 23 orðist svo: Í ákvæðum 3. málsl. b-liðar og d-liðar 2. mgr. 10. gr. laganna skulu hlutföllin 75% og 25% vera 65% og 35% á árinu 2007.
                  c.      Ákvæði til bráðabirgða 24 orðist svo: Þrátt fyrir ákvæði c-liðar 2. mgr. 10. gr. laganna skulu lífeyrisgreiðslur lífeyrisþega hafa 80% vægi og lífeyrisgreiðslur makans hafa 20% vægi við útreikning á fjárhæð tekjutryggingar á árinu 2007.
     5.      Við 16. gr.
                  a.      Í stað orðanna „Til tekna skv. II. kafla“ í 1. málsl. 1. mgr. komi: Til tekna skv. V. kafla.
                  b.      B-liður 1. mgr. orðist svo: Tekjur vistmanns af atvinnu skulu hafa áhrif við útreikning á fjárhæð vistunarframlags skv. 21., sbr. 22. gr. Vistmaður getur valið að hafa 300.000 kr. frítekjumark vegna atvinnutekna eða telja 60% af atvinnutekjum til tekna við útreikning vistunarframlags. Ef um hjón er að ræða skulu atvinnutekjur vistmannsins, sbr. 1. málsl., hafa 75% vægi og atvinnutekjur maka hafa 25% vægi.
     6.      Við 17. gr.
                  a.      A-liður (I.) falli brott.
                  b.      B-liður (II.) orðist svo:
                     Í 3. málsl. b-liðar og d-lið 1. mgr. 26. gr. laganna skulu hlutföllin 75% og 25% vera 65% og 35% á árinu 2007.
                  c.      C-liður (III.) orðist svo:
                     Þrátt fyrir ákvæði c-liðar 1. mgr. 26. gr. laganna skulu lífeyrisgreiðslur vistmanns hafa 80% vægi og lífeyrisgreiðslur makans 20% vægi við útreikning á fjárhæð vistunarframlags á árinu 2007.