Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 330. máls.
133. löggjafarþing 2006–2007.
Prentað upp.

Þskj. 600  —  330. mál.
Viðbót.
Breytingartillögur


við frv. til l. um breyt. á l. um almannatryggingar og l. um málefni aldraðra.

Frá minni hluta heilbrigðis- og trygginganefndar (ÁRJ, GÖg, ÞBack, KLM).


     1.      Við 2. mgr. 1. gr.
                  a.      Í stað 2. og 3. málsl. a-liðar komi einn málsliður, svohljóðandi: Ef um hjón er að ræða hafa tekjur maka ekki áhrif á útreikning lífeyris.
                  b.      2. málsl. b-liðar orðist svo: Ef um hjón er að ræða hafa tekjur maka ekki áhrif á útreikning lífeyris.
                  c.      Í stað orðanna „300.000 kr. á ári“ í c-lið komi: 900.000 kr. á ári.
                  d.      2. málsl. c-liðar falli brott.
                  e.      Á eftir orðunum „skal ekki reikna með“ í d-lið komi: tekjum maka.
                  f.      Í stað orðanna „og aðrar tekjur maka hafa 25% vægi“ í e-lið komi: og skal ekki reikna með tekjur maka.
     2.      Í stað 2. gr. komi tvær nýjar greinar, svohljóðandi:
        a. (2. gr.)
                 Eftirfarandi breytingar verða á 1. málsl. 2. mgr. 11. gr. laganna:
                      a.      Í stað orðanna „einstaklinga eða hjóna hvors um sig“ kemur: einstaklings.
                      b.      Orðin „5.–7. mgr.“ falla brott.
        b. (3. gr.)
                     Orðin „eða hjóna, hvors um sig, sem bæði eru örorkulífeyrisþegar“ og orðin „5.–7. mgr.“ í 1. málsl. 5. mgr. 12. gr. laganna falla brott.
     3.      Á eftir 2. gr. komi ný grein, svohljóðandi:
             Á eftir 2. mgr. 15. gr. laganna kemur ný málsgrein, svohljóðandi:
             Aldurstengd örorkuuppbót helst óbreytt þegar örorkulífeyrisþegi hefur töku ellilífeyris.
     4.      Við 3. gr.
                  a.      Í stað fjárhæðarinnar „942.504 kr.“ í 2. mgr. komi: 1.020.000 kr. vísitölutryggt.
                  b.      Í stað fjárhæðarinnar „956.088 kr.“ í 3. mgr. komi: 1.032.000 kr. vísitölutryggt.
                  c.      Í stað „38,35%“ í 2.–4. mgr. komi: 35%.
     5.      7. gr. orðist svo:
             Eftirfarandi breytingar verða á 8. mgr. 43. gr. laganna:
                  a.      Í stað fjárhæðarinnar „19.990 kr.“ í 1. málsl. kemur: 34.310 kr.
                  b.      Orðin „umfram 3.952 kr. á mánuði“ í 2. málsl. falla brott.
                  c.      Í stað fjárhæðarinnar „416.474 kr.“ í 3. málsl. kemur: 832.948 kr.
                  d.      Í stað orðanna „tekjumörk tekjutryggingar skv. 17. gr.“ í 5. og 6. málsl. kemur: 680.350 kr. á ári.
     6.      Á eftir 7. gr. komi ný grein, svohljóðandi:
             4. málsl. 2. mgr. 47. gr. laganna fellur brott.
     7.      Við 12. gr.
             Ákvæði til bráðabirgða 22–26 falli brott.
     8.      Við 1. mgr. 16. gr.
                  a.      Í stað 2. og 3. málsl. a-liðar komi einn málsliður, svohljóðandi: Ef um hjón er að ræða hafa tekjur maka ekki áhrif á útreikning lífeyris.
                  b.      Í stað orðanna „300.000 kr. á ári“ í b-lið komi: 900.000 kr. á ári.
                  c.      2. málsl. b-liðar orðist svo: Ef um hjón er að ræða hafa tekjur maka ekki áhrif á útreikning lífeyris.
                  d.      Á eftir orðunum „skal ekki reikna með“ í c-lið komi: tekjum maka.
                  e.      Í stað orðanna „og aðrar tekjur maka hafa 25% vægi“ í d-lið komi: og skal ekki reikna með tekjur maka.
     9.      Við 17. gr.
             Í stað a–d-liðar (ákvæða til bráðabirgða I–IV) komi einn liður, svohljóðandi:
                 a. (I)
                 Hækkun á vasapeningum skv. 43. gr. laganna til elli- og örorkulífeyrisþega greiðist frá 1. júlí 2006.