Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 376. máls.
133. löggjafarþing 2006–2007.
Þskj. 602  —  376. mál.
Breytingartillaga


við frv. til l. um breyt. á l. nr. 133/2005, um ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

Frá minni hluta fjárlaganefndar (JBjarn, EMS, KJúl, HHj, GAK).


    1. gr. falli brott.

Greinargerð.

    Hér er lagt til að fallið verði frá frestun á framlagi til vegamála í heild sinni, alls að fjárhæð 2,1 milljarðar kr. Heimilt verði að lána fé milli verkefna innan vegáætlunar 2007 að því marki sem ekki er hægt að nýta það fjármagn til þeirra verkefna sem það er eyrnamerkt til. Hafðar séu í huga framkvæmdir sem lúta að auknu öryggi á vegum og vegabótum þar sem ástand vega er hvað verst.