Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 420. máls.
133. löggjafarþing 2006–2007.
Þskj. 650  —  420. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. nr. 113/1990, um tryggingagjald, með síðari breytingum.

Frá efnahags- og viðskiptanefnd.     1.      Við 2. gr.
                  a.      Í stað hlutfallstölunnar „0,25%“ í komi: 0,325%.
                  b.      Í stað orðsins „jöfnunar“ komi: jöfnunar og lækkunar.
     2.      Við 2. tölul. e-liðar 3. gr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Nú hefur lífeyrissjóður nýtt heimild samkvæmt lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, nr. 129/1997, til þess að ákveða lágmark tryggingaverndar þannig að iðgjaldi sé varið að hluta til öflunar lífeyrisréttinda í séreign og skal þá verðmæti iðgjaldsgreiðslna vegna réttinda sem aflað er í séreign talið til skuldbindinga sjóðsins í framtíðinni þegar fundin er hlutdeild sjóðsins skv. 1. málsl.
     3.      Við 1. efnismgr. 4. gr. bætist nýr töluliður, svohljóðandi: Framlag á árinu 2009 skal vera 0,25% af gjaldstofni skv. III. kafla.
     4.      Í stað ártalsins „2009“ í 2. málsl. 5. gr. frumvarpsins komi: 2010.