Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 281. máls.
133. löggjafarþing 2006–2007.
Þskj. 1058  —  281. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um Náttúruminjasafn Íslands.

Frá menntamálanefnd.     1.      Við 2. gr.
                  a.      2. mgr. orðist svo:
                      Náttúruminjasafnið safnar munum sem henta starfsemi þess, skráir þá og varðveitir. Safnið aflar upplýsinga sem veita yfirlit yfir náttúru Íslands og nýtingu náttúruauðlinda innan lands og utan og annast kynningu með sýningum og annarri fræðslustarfsemi með það að markmiði að veita sem víðtækasta sýn á íslenska náttúru. Safnið skal miðla fræðslu um íslenska náttúru til skóla, fjölmiðla og almennings. Safnið annast rannsóknir á starfssviði sínu.
                  b.      4. mgr. orðist svo:
                      Náttúruminjasafnið skal eiga samstarf við vísinda- og rannsóknastofnanir á sviði náttúrufræða á vegum ríkisins og annarra aðila.
     2.      Við 3. gr.
                  a.      Orðin „og annast að verulegu leyti rannsóknarskyldu þess, sbr. lög nr. 60/1992“ í 1. málsl. 1. mgr. falli brott.
                  b.      2. mgr. orðist svo:
                      Safnkostur Náttúruminjasafns Íslands er ásamt vísindasöfnum Náttúrufræðistofnunar undirstaða fræðslu- og sýningarstarfsemi safnsins og rannsókna þess.
     3.      Við 5. gr. Í stað orðsins „starfsemi“ í 2. málsl. 1. mgr. komi: starfssviði.
     4.      Við 8. gr. 2. mgr. orðist svo:
                      Við gildistöku laga þessara verður eftirfarandi breyting á safnalögum, nr. 106/2001: 2. málsl. 5. mgr. 5. gr. laganna orðast svo: Náttúruminjasafn Íslands annast söfnun gripa, skrásetningu þeirra og varðveislu, kynnir náttúru Íslands og nýtingu náttúruauðlinda með sýningum og fræðslustarfi og annast rannsóknir á starfssviði sínu.
     5.      Við ákvæði til bráðabirgða. Orðin „en ekki vísindagildi“ falli brott.